Porady eksperta

Opodatkowanie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości, a także remontu i wyposażenia takich lokali

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem czy możliwy jest zwrot podatku od remontu oraz zakupu sprzętów niezbędnych w lokalu celem jego wynajmu.  

Jeżeli użytkownik serwisu za środki własne nabył nieruchomości, które mają być przeznaczone na prowadzenie działalności związanej z najmem możliwe jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie najem i wynajmowanie lokalu w ramach prowadzonej działalności. 

 

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ustawa o podatku od towarów i usług”) zwolnione są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Ponadto, najem związany z zakwaterowaniem (PDK 55.20.Z) opodatkowany jest podatkiem w wysokości 8%. 


Jednakże, 
w sytuacji gdy przedmiotem działalności jest długoterminowy najem na cele mieszalne tj. cele mieszkaniowe z równoczesnym prowadzeniem przez wynajmującego w wynajętym lokalu działalności gospodarczej to nie przysługuje zarówno zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT (gdyż nie jest to najem wyłącznie do celów mieszkalnych) jak i stawka 8% podatku VAT (nie jest to najem związany z zakwaterowaniem) i w takiej sytuacji najem powinien zostać opodatkowany według stawki podstawowej tj. 23% podatku VAT.  


Jeżeli podatnik odprowadza podatek o towarów i usług to 
zgodnie z art. 86ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Czynności opodatkowane to takie, które generują podatek należny. 


Zgodnie z interpretacją
 Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.306.2018.4.MK dotyczącej Prawa do odliczenia VAT od wydatków dotyczących zakupu, remontu oraz wyposażenia lokalu przeznaczonego na wynajem. Należy wskazać, że „Odnosząc się z kolei do kwestii prawa do zwrotu podatku naliczonego od wydatków dotyczących zakupu, remontu oraz wyposażenia lokalu przeznaczonego na wynajem wskazać należy, że zgodnie zart. 86 ust. 1ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. austawy). 


Zgodnie z
art. 87 ust. 1ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 


Z powyższego wynika, że osoba prowadząca działalność w zakresie najmu
 w sytuacji gdy kwota podatku naliczonego na rzecz urzędu skarbowego (uiszczonego w ramach zakupu sprzętu i remontu lokalu) w okresie rozliczeniowym jest wyższa niż podatek należny można dokonać obniżenia tej różnicy od podatku należnego za następne okresy.  


Podobnie wygląda sytuacja w której prowadzącym działalność w zakresie najmu i tym samym podatnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem lokalu.
 


Z ostrożności wskazujemy jednakże, że kwestie podatkowe związane z najmem lokalu budzą wiele sporów i wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie. 
Niniejsza porada stanowi wyłącznie wykładnie przepisów, nie może być uznawana za indywidualną interpretacje, której argumentacje podzielać musi właściwy miejscowo dla podatnika urząd skarbowy oraz Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.  


Rekomendujemy wystąpienie do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowanie indywidualnej inte
rpretacji podatkowej.  


Jeżeli 
podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości wzakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu owydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego wprzedstawionym przez podatnika stanie faktycznym 


W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.
:Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać ijak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową 


N
ajważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim ztytułu stosowania prawa podatkowego, wsposób, który okaże się później niezgodny zorzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją. 

 

Podstawa prawna:   

  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U 2020.106.t.j.); 

  • Ustawa zdnia 16 listopada 2016 r. oKrajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2020.505 t.j.); 

Stan prawny na: 6 grudnia 2020 roku

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny