Porady eksperta

Określenie kodu typu działalności gospodarczej 09.03.Z. Czy jest możliwość przekwalifikowania tego rodzaju działalności na ryczałt z 5,5% podatkiem

Pytanie z dnia 22 marca 2018

Pytanie: Określenie kodu typu działalności gospodarczej 09.03.Z. Czy jest możliwość przekwalifikowania tego rodzaju działalności na ryczałt z 5,5% podatkiem.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzielności kod 09.03.Z obejmuje artystyczną i literacką działalność twórczą. Podklasa ta obejmuje:

 • działalność indywidualnych artystów, takich jak rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt, itp.,
 • działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularnonaukową, itp.,
 • działalność niezależnych dziennikarzy,
 • renowację prac artystycznych, takich jak obrazy, itp.

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 4) Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika. Tym wyrobem mogą być wyroby rękodzieła np. ludowego stanowiące utwór, które sprzedaje się bezpośrednio na rynku twórca będąc przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Ww. przepis przewiduje stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu, w zależności od zakresu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy. Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy stanowi, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 b), nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, który wyłącza dział 90 PKD Usługi kulturalne i rozrywkowe.

Jednakże w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi m.in:

 • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b),
 • 5,5% - przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a).

Wskazać należy, że efektem pracy twórczej będą zgodnie z art. 1 ust 2 utwory w rozumieniu prawa autorskiego:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznym, (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne,
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego:
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Tak więc te utwory, które jednocześnie są wyrobami w rozumieniu efektu działalności wytwórczej będą mogły przy sprzedaży podlegać ryczałtowi 5,5% o ile będą miały charakter działalności twórczej i będą się charakteryzować swojego rodzaju indywidualnością wprowadzoną na rynek. Natomiast powyższe nie będzie dotyczyło przypadków, gdy prace będą obejmowały działalność czysto autorską w rozumieniu sporządzania i zbycia (licencjonowania) utworu na rzecz producenta, który będzie wprowadzał na rynek przez zwielokrotnienie, rozpowszechnianie np. rzeźby (figurki), fotografie.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów, wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzanym nimi (np. poprzez udzielenie licencji) i stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego (Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej IPTPP1/4512-25/15-5/17-S/RG z 3 stycznia 2018 r.). To dotyczy przychodów z licencji i zbycia praw autorskich majątkowych lub umów podobnych udzielania prawa do korzystania z opracowań itp.

Prowadzenie działalności z kodem PKD 90.03.Z. może w szeregu przypadkach podlegać ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% z uwagi na to, że będzie to działalność wytwórcza. Jednakże, aby uzyskać całkowitą pewność czy dana konkretna prowadzona działalność o ww. kodzie PKD może podlegać ww. ryczałtowi, to można się zwrócić o wydanie Interpretacji Indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wskazać należy, że przedsiębiorca zawsze może rozszerzyć zakres swojej działalności poprzez dodanie nowych kodów, zawęzić zakres poprzez wykreślenie kodów, bądź zgłosić zmianę profilu działalności poprzez zmianę kodu wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności. W przypadku CEIDG zmiana kodów PKD odbywa się przez aktualizację danych we wniosku.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU przedsiębiorcą może zwrócić się o jego wskazanie oraz o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2017.0.2157),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.0.880),
 • Interpretacja indywidualna z 23 maja 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.77.2017.2.WRZ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Stan prawny na dzień: 22 marca 2018 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT