Porady eksperta

Odwołanie się od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju w przedmiocie przyznania subwencji na podstawie tzw. Tarczy Finansowej 2.0.

Użytkowniczka naszego portalu zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kwestii odwołania od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju, przyznającej subwencję pomocową. Posiada ona status przedsiębiorcy od września 2017 roku. Subwencja z Tarczy Finansowej 1.0. objęła wszystkich pracowników, których zatrudniała (3). We wrześniu 2020 roku jedna z pracownic odeszła z pracy. Opróżnione miejsce pozostawało wolne przez 20 dni. Następnie Użytkowniczka zatrudniła kolejną osobę. W subwencji z drugiej Tarczy ujęto dwóch z trzech pracowników. W tym stanie rzeczy, przedsiębiorca prosi o wskazanie czy decyzja PFR była słuszna.

Poniżej odpowiedź:

Użytkowniczka naszego portalu otrzymała subwencję z tzw. Tarczy Finansowej 1.0. – tak można wnioskować po zestawieniu podanych przez nią dat z datami obowiązywania programów pomocowych dla przedsiębiorstw. 31 lipca 2020 roku upłynął termin do składania wniosków o subwencję. Zmiany w przedsiębiorstwie Użytkowniczki polegające na zwolnieniu się jednego z pracowników, a następnie po 20 dniach zatrudnienie nowego, miały miejsce na przełomie września i października 2020 roku. Z dniem 15 stycznia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o subwencję z Tarczy Finansowej 2.0. Termin ten upływa 28 lutego 2021 roku. Procedurę odwoławczą można wszczynać w dniach od 01 lutego do 31 marca bieżącego roku. Jak podkreśla Polski Fundusz Rozwoju (dalej PFR) w wypowiedziach medialnych, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia wynosi maksymalnie kilka dni roboczych. Zatem prawdopodobnie druga subwencja, której wysokość kontestuje Użytkowniczka, została udzielona w ramach wspomnianej już powyżej Tarczy Finansowej 2.0. 

Ten instrument pomocy państwowej dla podmiotów dotkniętych skutkami epidemii różnicuje wysokość świadczeń i ich rodzaj na podstawie wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie oraz duże) i wymiaru spadku obrotów. Stosując kryterium określania statusu przedsiębiorcy, wskazane w Regulaminie PFR, Użytkowniczka jest mikroprzedsiębiorcą. Aby obliczyć wysokość subwencji pod uwagę należy wziąć: procent spadku obrotów (próg minimum 30%) oraz liczbę zatrudnianych pracowników. Spadek obrotów dotyczy okresów:

  • Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku – w stosunku do 01 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku, lub
  • Od 1 października do 31 grudnia 2020 roku – w stosunku do 01 października do 31 grudnia 2019 roku.

Jak wynika z przesłanych przez Użytkowniczkę informacji, od 10 września do 01 października zatrudniała dwóch pracowników. Z tego też powodu PFR przyznał subwencję proporcjonalnie do liczby pracowników, czyli dwóch. W tym przypadku koincydencja czasowa zdarzeń związanych ze zmianami personalnymi w przedsiębiorstwie, okazała się niefortunna i skutkowała przyjęciem założenia zatrudniania 2 pracowników, mimo że stan ten trwał tylko 20 dni w ciągu całego roku.

Polski Fundusz Rozwoju w odpowiedzi na złożony wniosek o przyznanie subwencji podejmuje jedną z poniższych decyzji:

a) pozytywną o przyznaniu Beneficjentowi całej kwoty Subwencji Finansowej wnioskowanej przez Beneficjenta, przy czym w takim przypadku PFR wypłaci całą kwotę Subwencji Finansowej na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we Wniosku;
b) pozytywną o przyznaniu Subwencji Finansowej w kwocie niższej niż wnioskowana przez Beneficjenta, przy czym w takim przypadku PFR wypłaci przyznaną kwotę Subwencji Finansowej na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we Wniosku;
c) negatywną o odmowie przyznania Beneficjentowi Subwencji Finansowej w całości.

Zgodnie z §13 ust. 8 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm:
PFR podejmie decyzję o przyznaniu Subwencji Finansowej w wysokości niższej niż wnioskowana przez Beneficjenta, jeżeli, między innymi, przedstawione przez Beneficjenta we Wniosku dane nie znajdą w całości potwierdzenia w informacjach uzyskanych przez PFR, między innymi, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i od Ministra Finansów, ale z tych informacji będzie wynikało, że Beneficjent spełnia warunki do otrzymania Subwencji Finansowej określone w Dokumentach Programowych, jednak w wysokości niższej niż wskazana we Wniosku;
Wnioskodawca może złożyć dwa odwołania od decyzji przyznającej subwencję. Wcześniej jednak winien zweryfikować z odpowiednimi instytucjami (np. ZUS) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach. Zaniechanie tych czynności może skutkować pozbawieniem beneficjenta prawa do, odpowiednio, uzyskania subwencji finansowej lub podwyższenia jej kwoty, na skutek wyczerpania trybu i ilości możliwych do złożenia odwołania.

Odwołanie:

- może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.;
- musi zostać złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek;
- musi zawierać numer umowy subwencji finansowej wygenerowany przez bank dla beneficjenta podczas przyjmowania wniosku;
- musi zawierać wszystkie oświadczenia, które są wymagane dla złożenia wniosku, także w przypadku, gdy odwołanie składa ta sama osoba upoważniona, która złożyła wniosek.

W odwołaniu beneficjent uprawniony jest między innymi do zmiany wysokości wnioskowanej Subwencji Finansowej, przy czym zmiana może zostać dokonana wyłącznie poprzez zwiększenie już uzyskanej kwoty Subwencji Finansowej.

Konkludując Użytkowniczka ma wciąż termin do wniesienia odwołania. Powyżej została omówiona procedura wnoszenia wniosku w tym przedmiocie. Wysokość przyznanej subwencji została ustalona na podstawie danych złożonych we wniosku pierwotnym oraz danych, w których posiadaniu są właściwe organy. PFR przy wydawaniu decyzji trzymał się sztywno określonych reguł. Nie popełniono błędu przy wyliczaniu jej wysokości. Wpływ na rozmiar przyznanej pomocy miał niefortunny zbieg wydarzeń: rozwiązanie umowy przez jednego z pracowników, a następnie zatrudnienie w jego miejsce nowego. Gdyby Użytkowniczka podpisała umowę z nowym pracownikiem dzień wcześniej (30 września), mogłaby ubiegać się o wyższą kwotę subwencji. W tym stanie rzeczy składanie odwołania jest bezprzedmiotowe.


Stan prawny na dzień 05.02.2021 roku.

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020r. poz. 2011)
  2. Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” z dnia 14 stycznia 2021 roku. (dostępny pod adresem odnośnika: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/archiwum/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20_do20210204.pdf

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny