Porady eksperta

Dotacja z Urzędu Pracy

Proszę o podpowiedź... Moja żona uzyskała dotację z Urzędu Pracy w 2014 roku z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej (rozpoczęła w 2015, ale pieniądze wpłynęły w grudniu 2014 r.). Ja prowadzę jednoosobową firmę. Jak powinniśmy podejść do rozliczenia PIT i jej dotacji?

Odpowiedź: Dotacje otrzymane z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zwolnione z podatku dochodowego i nie wykazuje się ich w zeznaniu podatkowym .

Na gruncie podatku dochodowego, skutki otrzymania dotacji uzależnione są od tego, jakiego składnika majątku ta dotacja dotyczy Na zasadzie wyjątku, przychodu z działalności gospodarczej nie stanowią dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych ( art 14 ust 2 pkt 2 ustawy o PDOF). Z przepisu tego wynika zatem , że przychodem z działalności gospodarczej są jednak dotacje otrzymane na inne cele niż zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednakże przychód taki, w przypadku uzyskania środków z urzędu pracy przez bezrobotnego na podjęcie działalności, o których mowa w art 46 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art 21 ust 1 pkt 121 o PDOF.

A więc otrzymane przez bezrobotnego środki z Funduszu Pracy w części przeznaczonej na zakup środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych - nie stanowią przychodu, natomiast w części przeznaczonej na zakup wyposażenia i składników majątku zaksięgowanych bezpośrednio w koszty - stanowią przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A przychodów zwolnionych nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym . Potwierdzeniem jest interpretacja indywidualna z 27 marca 2014 r., nr ITPB1/415-14/14/AK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

 

Podstawa prawna:

  • art 14 ust 2 pkt 2 , art. 21 ust. 1 pkt 121ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm)
  • art 46 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004
  • interpretacja indywidualna z 27 marca 2014 r., nr ITPB1/415-14/14/AK - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Autor: Krystyna Dąbrowska , doradca podatkowy, numer wpisu 02200

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst