Porady eksperta

Odsprzedaż towarów

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące odsprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym. Wskazał, że w regulaminie widnieje postanowienie dotyczące zakazu odsprzedaży zakupionych towarów z zastrzeżeniem do nieprzyjmowania zamówień, które wydają się być dokonywane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów. Użytkownik zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie mogą być konsekwencje niestosowania się do tego punktu regulaminu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że dokonując zakupu towaru ze sklepu internetowego zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami umowa sprzedaży. Integralną częścią przedmiotowej umowy jest akceptacja warunków regulaminu sklepu internetowego.

Jak wynika z samej treści cytowanego postanowienia regulaminu, sklep internetowy może odmówić przyjęcia zamówień, które wydają się być dokonywane w celu komercyjnej odsprzedaży towarów. Ponadto, w przypadku niedochowania postanowień zawartej umowy - Sprzedający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (dalej: „k.c.”) dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W celu badania, czy doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania trzeba natomiast wziąć pod uwagę okoliczność, czy w danym przypadku dłużnik dołożył należytej staranności w celu wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią.

Zgodnie z orzecznictwem

Przez należytą staranność należy rozumieć obiektywnie istniejący wzorzec postępowania stworzony w celu jak najlepszego, poprawnego wykonywania zobowiązań, a jednocześnie zabezpieczający interesy zobowiązanych przez odniesienie treści staranności do danego rodzaju stosunków. Niezadowalające w porównaniu ze wzorcowym zachowanie się dłużnika sprowadza na owego niestarannego dłużnika odpowiedzialność odszkodowawczą.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – V Wydział Cywilny z dnia 15 stycznia 2013 roku, VI ACa 1077/12).

Ponadto zasady ogólne wynikające z k.c. stanowią, że dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

Według stanowiska orzecznictwa dłużnik, chcąc się uwolnić od odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich

[…] musi wykazać, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było spowodowane okolicznościami, z powodu których sam w danej sytuacji by nie odpowiadał. Może udowadniać, że osoba trzecia dochowała przy wykonywaniu zobowiązania takiej staranności, jaka byłaby wymagana, gdyby to dłużnik osobiście wykonywał zobowiązanie. Dłużnik odpowiada za działania osoby trzeciej niezależnie od tego, czy sam ponosi winę w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania (np. czy osoba trzecia zastosowała się prawidłowo do jego wskazówek lub poleceń) lub tego, czy powierzył wykonanie zobowiązania osobie profesjonalnie do tego przygotowanej (np. osobie mającej uprawnienia wymagane prawem lub będącej specjalistą w danej dziedzinie). Dłużnik odpowiada więc za takie zachowania osób trzecich, które mogłyby być mu przypisane, gdyby sam wykonywał zobowiązanie.

(wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach – I Wydział Cywilny z dnia 6 czerwca 2017 roku, I Ca 159/17.

Zgodnie z art.  363 k.c. 

§ 1Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Cytowany artykuł reguluje sposób naprawienia szkody. Przyjmuje on punkt widzenia korzystny dla poszkodowanego, gdyż to właśnie w jego gestii leży wybór między przywróceniem stanu poprzedniego (restytucją naturalną) a odszkodowaniem pieniężnym. W warunkach gospodarki wolnorynkowej najbardziej korzystnym dla poszkodowanego rozwiązaniem jest odszkodowanie pieniężne. Jeżeli zostało ono wybrane, osoba odpowiedzialna za szkodę nie może oczywiście ingerować w sposób wydatkowania tej kwoty, a w szczególności nie może żądać zwrotu w razie ustalenia, że poszkodowany nie przeznaczył uzyskanych pieniędzy na pokrycie uszczerbku.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika wskazujemy, że niestosowanie warunków regulaminu może skutkować odmową przyjęcia zamówienia. Przede wszystkim jednak niestosowanie postanowień regulaminu stanowi naruszenie warunków zawartej umowy sprzedaży, przez co Użytkownik naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. 

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 19 października 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Zaliczka a zadatek

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się słyszeć określenie takie jak zaliczka bądź zadatek.

Czy wiesz co one oznaczają? Czy potrafisz opisać czego dotyczą te umowy oraz wskazać różnice pomiędzy nimi? Poniżej pokrótce wyjaśniamy, czym są zaliczka oraz zadatek.

Zadatek został wskazany przez ustawodawcę w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej też jako „k.c.”).  Zgodnie z brzmieniem tej ustawy zadatek to świadczenie w postaci pieniężnej lub rzeczowej, wręczane drugiej stronie przy zawieraniu umowy – najczęściej przedwstępnej. Świadczenie wpłacane jest na poczet ceny / wynagrodzenia.

Natomiast zaliczka nie została zdefiniowana w przepisach prawa ale jest powszechnie stosowanym zabezpieczeniem umownym, którego stosowanie przez strony wywodzi się ze zwyczaju.

Jeżeli strony w umowie ustalą wpłatę zadatku bądź zaliczki a umowa zostanie wykonana w terminie oraz zgodnie z ustaleniami stron - nie istnieją większe różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem. Zapłacona pierwotnie kwota pomniejsza cenę końcową. Sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku, gdy wystąpią nieścisłości lub braki dotyczące wykonania umowy, terminowego wykonania umowy bądź wykonania jej w sposób niezgodny z brzmieniem umowy.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT