Porady eksperta

Mały ZUS

Użytkownik naszego portalu od 9 lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na osiąganie niskich dochodów, był zainteresowany skorzystaniem z tzw. „Małego ZUS-u plus”. Niestety przez niedochowanie przewidzianego terminu, zgłoszenie Użytkownika zostało odrzucone. Jak zaznacza w obecnej sytuacji finansowej nie jest w stanie ponosić pełnych kosztów składek na ubezpieczenie społeczne. Prosi o ocenę legalności działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wskazanie kroków dalszego postępowanie. W złożonym zapytaniu, Użytkownik zastanawia się czy może dokonać korekty zgłoszenia począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Poniżej odpowiedź:

Mały ZUS plus – to instytucja przewidziana do proporcjonalnego odciążenia od należności publicznoprawnych w postaci składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców osiągających niskie przychody. W przeciwieństwie do powszechnie znanej „Ulgi na start”, nie mogą skorzystać z niego nowi przedsiębiorcy. Odpowiadając najpierw na pytanie dotyczące legalności działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec Użytkownika, należy stwierdzić, że nie doszło do naruszenia prawa. Wynika to wprost z brzmienia art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej również jako: „Ustawa”).

Omawiane rozwiązanie polega na obniżeniu wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stosunkowo do wysokości dochodów z działalności gospodarczej w 2020 r. Nie dotyczy to jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne. Użytkownik, jak twierdzi spełnia wymogi formalne do skorzystania z „Małego ZUS-u plus” m.in.:

 • osiągnął przychód poniżej 120 000 zł w 2020 r.;
 • prowadził działalność gospodarczą co najmniej 60 dni w ubiegłym roku;
 • dokonał właściwego wyrejestrowania kodu tytułu do ubezpieczenia społecznego i ponownego zarejestrowania nowego kodu.

Niestety, jak przyznaje użytkownik, nie dochował terminu przewidzianego dla zgłoszenia. W 2021 r. ustawodawca wyznaczył okres do jego dokonania od 1 do 31 stycznia 2021 r., który to termin przedłużono do 1 lutego 2021 r. z uwagi na to, że pierwotny przypadał na niedzielę. 

Niestety termin do przystąpienia do „Małego ZUS-u plus” jest terminem zawitym. Ustawodawca nie przewidział możliwości jego przywrócenia. Nie można przy tym powoływać się na szczególne okoliczności, błąd czy chorobę. Brak podjęcia przez Użytkownika czynności prawnych zmierzających do dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności, skutkuje definitywnym wygaśnięciem uprawnienia do skorzystania z omawianego rozwiązania. W naszej opinii złożenie korekty przedmiotowego zgłoszenia również okaże się bezskuteczne i może być poczytane za przejaw próby obejścia prawa. W tej sprawie zalecamy konsultację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez ogólnopolską infolinię ZUS bądź osobistą wizytę w zakładzie.

Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił także możliwość e-porad, udzielanych w trakcie wideokonferencji z pracownikiem ZUS po wcześniejszym wybraniu terminu. Termin można wybrać w serwisie ZUS  pod adresem https://www.zus.pl/e-wizyta .

Jeżeli pomimo kontaktu z przedstawicielami ZUS użytkownik w dalszym ciągu posiada wątpliwości w zakresie przepisów omówionych w niniejszym zagadnieniu rekomendujemy wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów. Wniosek o wydanie takiej interpretacji można złożyć do oddziału ZUS w Gdańsku bądź oddziału ZUS w Lublinie. We wniosku należy wskazać:

 • nazwę swojego przedsiębiorstwa,
 • adres siedziby /adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres podany powyżej;
 • dane pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres (jeżeli przedsiębiorca reprezentowany jest przez pełnomocnika),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • krótki opis stanu faktycznego,
 • stanowisko przedsiębiorcy.

Wniosek można przesłać pocztą bądź złożyć za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (tzw. PUE -  https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)

Warto zaznaczyć, że zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wiążą się z koniecznością zapłaty odsetek, których stawka wynosi 8% w skali roku. Warto zadbać o terminowe uiszczanie tych należności, bowiem powstanie zadłużenie z tego tytułu może w znaczący sposób przyczynić się do zachwiania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.).

Stan prawny na 31 sierpnia 2021r.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny