Porady eksperta

Legalność automatów do gier o niskich wygranych, potrzebne zezwolenia, opłaty administracyjne

Pytanie z dnia 10 września 2014

Przedstawiony problem prawny: legalność automatów do gier o niskich wygranych, potrzebne zezwolenia, opłaty administracyjne.

Odpowiedź na problem prawny:

Możliwość posiadania automatów do gier o niskich wygranych jest regulowana w ustawie o grach hazardowych (zwana dalej ugh). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ugh grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Z powyższego zatem wynika, że urządzenie to będzie automatem do gier, z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek przedstawionych powyżej.

Zgodnie z ugh działalność w zakresie gier na automatach może być prowadzona tylko na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry, o czym stanowi art. 6 ugh. Oznacza to, że obecnie, nie posiadając wydanego przed 1 stycznia 2010 r. zezwolenia nie można np. kupić automatu do gry i wstawić go do swojego lokalu. Mimo braku takiej możliwości nadal można spotkać bary, puby czy punkty gier, gdzie można grać na automatach, jak również liczne oferty wynajmu takich automatów (należy pamiętać, że automaty, na które udzielone było zezwolenie przed nowelizacją omawianej Ustawy są ściśle związane z miejscem wydania zezwolenia). Działają one na podstawie zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach i automatach o niskich wygranych wydanych przed wejściem w życie nowej ustawy o grach hazardowych, czyli przez 1 stycznia 2010 r.

W tym miejscu należy wskazać, że od 2015 roku będzie można grać na automatach tylko w kasynach. Kasyno może założyć wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W jednym kasynie może być zarejestrowanych od 5 do 70 sztuk automatów, o ile wysokość kapitału zakładowego danej spółki nie wynosi mniej niż 4 mln zł. W jednej miejscowości liczącej do 250 tys. mieszkańców może być zarejestrowane tylko jedno kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców można otworzyć kolejne jedno kasyno. Przy tym łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa. Koncesji na prowadzenie kasyna gry udziela minister finansów.

Składanie wniosków koncesyjnych

O koncesję na prowadzenie kasyna mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które udokumentują legalność źródeł pochodzenia kapitału. Nie mogą zalegać z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Podmiot ubiegający się o koncesje musi złożyć odpowiedni wniosek zgodnie z art. 35 ugh., który powinien zawierać np.: odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym; oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną czy informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie koncesji następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zgodnie z art. 40 ugh. koncesja na prowadzenia kasyna gry udzielana jest na 6 lat z możliwością przedłużenia.

Koncesje, o których mowa wyżej, przyznaje minister finansów. Jeżeli o koncesję, której wydanie podlega ograniczeniom ilościowym, ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w ustawie, minister ogłosi i przeprowadzi przetarg, o czym stanowi art. 33 ust. 2 ugh.
Warto pamiętać o tym, że osoba obsługująca automaty lub urządzenia, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej i osób kredytujących stawki w automacie, jest zobowiązana do posiadania świadectwa zawodowego.

Obowiązki koncesjonariusza

Podmiot urządzający gry hazardowe jest zobowiązany zapoznać uczestników przed przystąpieniem do gry ze sposobem działania automatu lub urządzenia gier. Ponadto musi on utrzymywać automaty w stanie gwarantującym grę zgodną z regulaminem, który stanowi załącznik do wniosku o udzielenie koncesji, a uczestnikom gry – bezpieczne korzystanie z nich. Automaty powinny być przystosowane do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy. Warto też pamiętać o tym, że automaty i urządzenia do gier nie mogą stanowić własności osób trzecich z wyjątkiem przypadku, gdy są one przedmiotem umowy leasingu.

Opłaty

Podmiot urządzający gry hazardowe zgodnie z art. 68 ugh uiszcza opłatę: za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń; egzaminacyjną; za wydanie świadectwa zawodowego. Opłaty te określa się na zasadach przewidzianych w rozdziale 6 ugh.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.) – dalej jako: ugh.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny