Porady eksperta

Koszt materiałów budowlanych ujęty na fakturze Wykonawcy

Użytkownik naszego serwisu, zwrócił się do nas z pytaniem w jaki sposób przedsiębiorca wykonujący prace remontowo – budowlane powinien w fakturze wskazać koszty materiałów budowlanych.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Powszechnie znaną praktyką jest zawarcie z osobą świadczącą usługi remontowo – budowlane umowy, zgodnie z brzmieniem której, wykonawca obowiązany jest do zakupu niezbędnych materiałów budowlanych na swój koszt, który następnie powiększa kwotę wystawionej przez niego faktury VAT.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, usługi budowlane objęte są podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Jednakże, zgodnie z art. 41 ust. 12c Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej jako „Ustawa o VAT”), możliwe jest zastosowanie niższej stawki podatku w wysokości 8 % m.in. do, budowy, remontu, modernizacji, (..) obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jako budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym ustawodawca definiuje w szczególności:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego l
  • części obiektów budownictwa mieszkaniowego;
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego z wyłączeniem lokali użytkowych;

oraz

  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych.

Należy zwrócić jednak uwagę, że zgodnie z Ustawa o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się domów jednorodzinnych oraz mieszkań, których powierzchnia użytkowa przekracza odpowiednio 300 m2 oraz 150 m2.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonawca sprzedał usługę łączna wykonania usługi wraz z materiałem budowlanym, czyli tzw. gotowy produkt.

Jeżeli przedmiotem umowy są usługi budowlane, wykonywane z użyciem materiałów zakupionych przez usługodawcę, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, do opodatkowania takich usług (łącznie materiały i robocizna) ma zastosowanie obniżona stawka VAT.

W tej sytuacji mówimy o kompleksowym świadczeniu usługi remontowo – budowlanej, albowiem to usług remontowo – budowlana jest dominującą częścią zlecenia nie natomiast sprzedaż materiałów budowlanych.

W takim przypadku Wykonawca kupuje materiały na swój koszt ze stawką 23 % i kwotę tą może odliczyć od swojego podatku VAT.

Kolejno koszt wykonania przez siebie usługi powinien powiększyć o koszt zakupionych przez siebie materiałów budowlanych i łączną usługę powiększyć o należny podatek VAT w wysokości 8%. 

W takim przypadku w naszej ocenie na fakturze nie może znajdować się pozycja „materiały budowlane” a wyłącznie łączna forma usługi tj. np. „wykonanie usług budowlanej z użyciem materiałów własnych”. Jeżeli na fakturze VAT Wykonawca wskazał materiały budowlane powinny one być opodatkowane wyłącznie kwotą ich zakupu tj. 23 %.

Jednocześnie wskazujemy, że pytanie w przeważającej części dotyczy zagadnień podatkowych. Udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl zatem w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości rekomendujemy w tym zakresie ewentualnie konsultacje z doradcą podatkowym bądź wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.  Opłata od takiego wniosku wynosi 40 zł.

Jest to oficjalna interpretacja organu skarbowego przedstawionego przez wnioskodawcę problemu prawa podatkowego. Przedstawia odpowiedź organu na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych sytuacji opisanej we wniosku. Podatnik zadaje pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego w jego sytuacji, a organ podatkowy w terminie do 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe, czy też nie.

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia wnioskodawcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Wnioskodawca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Więcej na temat interpretacji podatkowej oraz sposobu jej uzyskania dowiesz się z naszego artykułu – https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U 2022.931 t.j.)

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 16 lutego 2023 r.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT