Porady eksperta

Jak organizować wycieczki rowerowe po mieście?

Użytkownik serwisu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pracuje głównie jako przewodnik miejski. Użytkownik serwisu zgłosił się do naszych ekspertów prosząc o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Czy chcąc oferować dla turystów sprzedaż wycieczek rowerowych po mieście wymagane jest jakieś specjalne pozwolenia, stworzony regulamin bądź wykupienie obowiązkowego ubezpieczenie?

Użytkownik wskazał, że rowery dla turystów pochodzą z wypożyczalni rowerowej.

Organizowanie wycieczek turystycznych przez przedsiębiorców w pierwszej kolejności wymaga dokładnego ustalenia rodzaju świadczonych usług. W przypadku organizowania wycieczek rowerowych z udziałem turystów należałoby rozważyć usługi w przedmiocie organizacji turystyki, czyli organizację imprez turystycznych, którą stanowi przygotowywanie i planowanie wycieczek. Tego typu działalność zazwyczaj jest realizowana w formie biura podróży.

Biuro podróży może być prowadzone w prawie każdej formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest jednak spółka partnerska. Zatem nie ma przeszkód, aby biuro podróży było prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Należy również wskazać odpowiedni kod PKD prowadzonej działalności turystycznej, do których możemy zaliczyć:

 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B - Działalności pośredników turystycznych.

Konieczny może też być wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (dalej. Jako „Rejestr”). Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stanowi bowiem działalność regulowaną i musi zostać wpisana do Rejestru.

Wpisu można dokonać listownie lub osobiście w urzędzie. Za organizatorów turystyki, którzy podlegają wpisowi do Rejestru uważa się między innymi:

 • biura podróży,
 • biura turystyczne,
 • touroperatorów,
 • przedsiębiorstwa turystyczne.
 • Zawracamy jednak uwagę, że działalność agenta turystycznego nie wymaga wpisu do Rejestru.

Do omawianej działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku. Jednakże przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność turystyczną i są wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie muszą składać wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Jak już zostało wspomniane, działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych stanowi działalność regulowaną, co oznacza, że jest kontrolowana przez organy państwowe. Obok wpisu do Rejestru, na omawianych przedsiębiorcach ciąży jeszcze obowiązek spełnienia odpowiednich wymagań finansowych, do których należy:

 1. zawarcie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji lub
 2. zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, lub
 3. zawarcie umowy o turystyczny rachunek powierniczy zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek (jeżeli imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne świadczone będą wyłącznie na terytorium Polski);
 4. dokonywanie terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Wzory wymienionych formularzy znajdują się w treści rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Niezależnie od wybranej formy prowadzenia działalności turystycznej należy pamiętać o konieczności zastosowania się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W odniesieniu już do organizacji samych wycieczek rowerowych, rekomendujemy, aby przedsiębiorca posiadał ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Jeśli chodzi natomiast o wymogi względem uczestników wycieczki rowerowej, nie ma wymogu prawnego, aby dorosły rowerzysta posiał kartę rowerowa lub prawo jazdy. Dlatego też wystarczy, aby uczestnik dysponował ważnym dowodem osobistym. Dzieci do lat 10 mogą poruszać się rowerem tylko w obecności opiekuna, zaś nastolatkom niezbędna jest karta rowerowa.

Rekomendujemy zadbanie również o to, czy rowery są odpowiednio wyposażone. Każdy rower powinien mieć: światła przednie, światła tylnie, co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy dźwiękowy.

Dodatkowo, jadąc grupą rowerzystów, należy zorganizować się w kolumnę. Jednakże obok siebie może jechać maksymalnie 15 rowerzystów. Jeśli grupa uczestników wycieczki jest większa, to należy ją podzielić na kilka kolumn, między którymi powinien zostać zachowany odstęp 200 metrów. Konsekwencją jazdy w dwóch odległych od siebie kolumnach jest konieczność nadzorowania uczestników wycieczki przez co najmniej dwóch instruktorów rowerowych. Warto również zadbać o to, aby uczestnicy mieli na sobie kamizelki odblaskowe.
Organizując wycieczkę rowerową należy również stosować przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Ustawa ta nie przewiduje obowiązku prowadzenia roweru w kasku ochronnym. Jest to wymagane jedynie w odniesieniu do kierujących motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osób przewożonych takimi pojazdami.
Niniejsza odpowiedź została sporządzona przez naszych ekspertów w oparciu o dane przedstawione przez użytkownika serwisu. W sytuacji jednak powstania dodatkowych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do ponownego zgłoszenia zapytania za pośrednictwem naszego serwisu.

Stan prawny na dzień 29 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 548);
 2. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny