Porady eksperta

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym kwestii urlopowych. Zastanawia się czy pracownikowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Użytkownik zaznacza, że wie o prawie do tego ekwiwalentu w sytuacji rozwiązania umowy o pracę, natomiast pozostaje niejasne pozostaje dla niego to uprawnienie w sytuacji kontynuowania zatrudnienia.
 

Poniżej odpowiedź:

Zgodnie z art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 

pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów (…).

(…)”. Kwestię tę uszczegóławia ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawo do wypoczynku skonkretyzowane przez ustawowe uregulowanie płatnego urlopu wypoczynkowego ma charakter niezbywalny. Oznacza to, że pracodawca nie może pozbawić pracownika tego uprawnienia, jak i sam pracownik nie może się go zrzec ani przekazać na inną osobę. Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat przysługuje mu 20 dni urlopu, jeżeli zaś co najmniej 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu. Zasadą jest również wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia bez znaczenia na przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy oraz wliczanie okresów nauki (o czym mowa w art. 1541-155 Kodeksu pracy). Jak już wspomniano urlop wypoczynkowy ma odpłatny charakter – oznacza to, że pracownikowi w tym czasie przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art.172 Kodeksu pracy). Kolejną zasadą dotyczącą urlopu wypoczynkowego jest konieczność jego wykorzystania najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. 

Zdarzają się sytuację, w których pracownik nie może sprostać temu obowiązkowi. Jest tak na przykład w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wówczas – zgodnie z art. 171 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu. Jego wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrudnienia. Natomiast jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, a umowa o pracę pozostaje w mocy, nie można mu wypłacić ekwiwalentu. Prawo do urlopu powinno być świadczone w naturze, a nie w pieniądzu. Niedozwolone jest „sprzedawanie” pracodawcy przysługujących dni urlopu wypoczynkowego, a zawierane w tym przedmiocie porozumienia są nieważne z mocy prawa. Urlop wypoczynkowy jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika. Jeżeli jednak pracownik uchyla się od wykorzystania zaległego urlopu w ustawowym terminie, pracodawca ma prawo udzielić mu urlopu bez jego wniosku. Na koniec warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 291 roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Po tym okresie urlop „przepada”. Pracodawca zaś nie udzielając pracownikowi przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżając jego wymiar, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

Stan prawny na dzień: 17.06.2021

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny