Porady eksperta

Darowizna samochodu z jednoosobowej działalności gospodarczej na rzecz małżonka nie pozostającego we wspólnocie majątkowej małżeńskiej.

Użytkownik naszego serwisu prowadzi działalność gospodarczą i posiada rozdzielność majątkową małżeńską ze swoją małżonką. Użytkownik chciałby zamknąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą oraz przekazać na rzecz swojej małżonki darowiznę w postaci samochodu, zwrócił się więc do naszych ekspertów z prośbą o wyjaśnienie kwestii podatkowych tego typu sytuacji.

Na wstępie należy wyjaśnić, że jeżeli małżeństwo zawarło umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej, składniki należące do indywidualnych przedsiębiorstw przez nich prowadzonych nie wchodzą w skład ich majątku wspólnego.

W sytuacji w której jeden z małżonków chciałbym przekazać na rzecz drugiego z małżonków darowiznę, pochodzącą z jego indywidualnej działalności gospodarczej należy rozważyć czy czynność taka podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak, to kto zobowiązany jest do uiszczenia podatku: darczyńca czy obdarowany. 

Przez umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Darowizna nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od strony darczyńcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Darowizna to świadczenia nieodpłatne, nie stanowi podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym po stronie darczyńcy, niezależnie od tego czy jest on osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą czy posiada inną formę np. spółki prawa handlowego, fundacji, stowarzyszenia.

W zaistniałym stanie faktycznym, nie powstaje więc żaden obowiązek podatkowy po stronie darczyńcy.

Inaczej wygląda sytuacja po stronie obdarowanego.

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z artykułem 1. ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatków od spadków i darowizn „Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub praw majątkowych wykonywanych na tym Rzeczypospolitej Polski, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy:

1)dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy; (…)”.

Należy jednak pamiętaj, iż od powyższej reguły istnieją wyjątki. Z opodatkowania zwolnione zostały darowizny których kwota dla właściwej z grup wynosi odpowiednio:

 • 9 637, 00 zł – dla osób należących do pierwszej grupy podatkowej;
 • 7 276,00 zł – dla osób należących do drugiej grupy podatkowej;
 • 4 902,00 zł – dla osób należących do trzeciej grupy podatkowej.

Do powyżej wskazanych grup należą

 • grupa pierwsza: małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
 • grupa druga: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
 • grupa trzecia: pozostali nabywcy.

W sytuacji gdy darowizna następuje na rzecz tej samej osoby więcej niż jeden raz opodatkowaniu podlega ich łączna wartość w okresie 5 lat. 
Ponadto, należy wskazać, że wyróżnia się tzw. grupę 0, zwolnioną od podatku, do której zalicza się:

 • małżonka;
 • zstępnych;
 • wstępnych;
 • pasierbów,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma
 • macochę.

Zgodnie z powyższym, jeżeli małżonka (obdarowany) powinna uiścić podatek od spadków i darowizn, w sytuacji gdy wartość darowizny przekroczy 9 637, 00 zł.
Aby darowizna w grupie mogła całkowicie zostać zwolniona od podatku od spadków i darowizn (dla grupy 0) należy złożyć we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w terminie pół roku od wydania rzeczy zgłosić fakt darowizny.

Stan prawny na: 17 października 2020 roku

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740);
 2. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatków spadków i darowizn (Dz.U 2019.1813).

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny