Porady eksperta

Czy umowa zlecenia zawarta ze wspólnikiem spółki z o. o. na kwotę 400 zł brutto jest prawidłowa oraz czy trzeba prowadzić rozliczenie czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia?

Pytanie z dnia 3 marca 2017

Przedstawiony problem: Czy umowa zlecenia zawarta ze wspólnikiem spółki z o. o. na kwotę 400 zł brutto jest prawidłowa oraz czy trzeba prowadzić rozliczenie czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia?

Odpowiedź na problem prawny:

W podanym stanie faktycznym umowa zlecenia może zostać zawarta ze wspólnikiem spółki z o.o. na warunkach realnej ekwiwalentności świadczeń. Natomiast ewidencjonowanie godzin czasu pracy musi wystąpić dla udokumentowania i rozliczenia minimalnej stawki godzinowej zgodnej z obwieszczeniem z dnia 21 września 2016 r. wynoszącej 13 zł/h.

Spółka z o. o., jako odrębny od swoich wspólników podmiot prawa może zawrzeć umowę zlecenia z innymi podmiotami, a w danym stanie faktycznym ze swoim wspólnikiem.

Jeżeli wspólnik jest członkiem zarządu umowę z nim, zgodnie z art. 210 § 1 k.s.h. może zawrzeć rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wskazujemy także, iż zgodnie z art. 211 § 1 k.s.h. członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (zgody najczęściej udziela organ uprawniony do powołania zarządu)

Zgodnie z zasadą swobody umów (art. 353 1 k.c.) strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie był sprzeczny z właściwością (naturą) tego stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia nie określają na jaki czas i wynagrodzenie umowa powinna być zawarta. Jednakże od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje stawka godzinowa dla zleceniobiorców 13 zł brutto. W związku z tym wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej (art. 8a ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). Umowa zlecenia może być zawarta pisemnie lub ustnie. Przepisy nie określają również terminu na jaki powinna być zawarta. Jednak udokumentowanie wykonania pracy, rachunek i rozliczenie może mieć formę pisemną. Należy pamiętać, iż dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie.

Zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, strony umowy zlecenia obowiązane są do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. Taka ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od ustaleń w firmie regulacją wewnętrzną lub między stronami w umowie (zasada swobody umów). Przykładowo ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy może być prowadzona poprzez podpisywanie listy obecności, w której będzie wskazana liczba godzin pracy w poszczególnych dniach.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1578)
  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. 2015, poz. 2008)
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie r. minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (tj. Dz. U. 2016, poz. 934)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!