Kazusy prawne

Występowanie o interpretację podatkową

Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie możesz wystąpić o wydanie jego interpretacji indywidualnej. Dzięki temu możesz uzyskać stanowisko organu w Twojej sprawie podatkowej, która co do ustalenia należności podatkowej budzi wątpliwości, Organy nie będą mogły zastosować negatywnych konsekwencji podatkowych, jeżeli zastosujesz się do wydanej interpretacji. W przykładzie opartym na rozstrzygnięciu NSA wskazujemy, jak prawidłowo skonstruować wniosek o wydanie interpretacji, a przede wszystkim, jakich błędów unikać tak, aby postępowanie interpretacyjne mogło zostać wszczęte bez przeszkód.

 

Stan faktyczny[1]:

Pani Maria Mariacka[2] (dalej: Wnioskodawczyni) wystąpiła do Ministra Finansów w Warszawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawczyni wskazała, że jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) i będzie akcjonariuszem kolejnych spółek SKA, posiada i będzie posiadała akcje imienne oraz na okaziciela oraz, iż będzie miała udział w zyskach SKA, który otrzyma faktycznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy. W ramach inwestycji zysków osiągniętych z działalności operacyjnej, SKA będzie nabywała odpłatnie lub nieodpłatnie jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych. W ramach inwestycji zysków SKA będzie także udzielać pożyczek oraz uzyskiwać przychody w postaci odsetek od udzielonych pożyczek. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Skarżąca sformułowała kilka pytań, w tym: czy przychód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda z SKA, stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - niezależnie od tego, z jakich rodzajów transakcji i rodzajów działalności SKA osiągnęła roczny zysk, w tym z działalności operacyjnej oraz inwestycji - a tym samym, w zależności od wyboru akcjonariusza, czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.? Wnioskodawczyni zwróciła się również z pytaniem: czy w związku z posiadaniem przez Stronę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanego stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych, w tym otrzymania przez SKA dochodów z działalności operacyjnej oraz inwestycji, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f., powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego dywidendy z SKA?

Organy podatkowe odmówiły wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stwierdzając, iż Wnioskodawczyni w istocie zmierza do uzyskania interpretacji o charakterze ogólnym. Przemawia za tym przedstawienie przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego w sposób abstrakcyjny i niedookreślony. Wnioskodawczyni przedstawiła bowiem we wniosku warianty postępowania w sposób alternatywny alternatywny, multikierunkowy bez skonkretyzowania zdarzenia przyszłego.

 

Zagadnienie prawne:

Czy duża liczba zdarzeń przyszłych oraz stanów faktycznych i ich niedokładne przedstawienie oraz to, że planowane czynności opisane we wniosku są alternatywne, multikierunkowy konsekwencji, bez zindywidualizowania zdarzenia przyszłego sąd podstawą do uznania, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 14b Ordynacji podatkowej i organ na tej podstawie ma prawo odmówić wszczęcia postępowania, a co za tym idzie odmówić wydania interpretacji?

 

Rozstrzygnięcie:

Niejednoznaczne, warunkowe, wielowariantowe i abstrakcyjne przedstawienie sytuacji we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, która być może będzie miała miejsce, wyklucza możliwość wydania interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. Taki wniosek nie spełnia przewidzianych w Ordynacji podatkowej wymogów i w związku z tym organ podatkowy ma obowiązek odmówić wszczęcia postępowania (NSA II FSK 2445/13 z dnia 6 października 2015r.).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Występowanie o interpretację podatkową

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia:

O wydanie interpretacji może wnosić każdy zainteresowany np. podatnik, płatnik lub inny podmiot, jeżeli ma wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 1 -3 o.p.)

Interpretacja indywidualna ma za zadanie pełnić funkcję informacyjną oraz gwarancyjną. Funkcja informacyjna interpretacji polega na tym, że podmiot występujący o jej wydanie ma na jej podstawie poznać zapatrywania organu podatkowego, co do tego, jak rozumie on określone przepisy prawa podatkowego na tle stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Interpretacja indywidualna zawiera, więc wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny (art. 14c o.p.) Natomiast funkcja gwarancyjna przejawia się w tym, iż wnioskodawca będzie miał możliwość powołania się na stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej w razie ewentualnych sporów z organami podatkowymi.

Jak podkreśla NSA w uzasadnieniu omawianego wyroku, w interesie wnioskodawcy i w zgodzie z funkcjami interpretacji indywidualnej jest przedstawienie wyczerpującego i dokładnego opisu zaistniałych lub przyszłych zdarzeń, i to w sposób, który je właściwie konkretyzuje. Bez właściwego przedstawienia, opisu i konkretyzacji nie mogłaby bowiem zostać zrealizowana funkcja gwarancyjna interpretacji indywidualnej, a funkcja informacyjna mogłaby zostać zrealizowana jedynie w znacznym uproszczeniu. Opis we wniosku musi być zindywidualizowany przedmiotowo zawierając informacje w zakresie elementów pozwalających na uchwycenie tożsamości zdarzeń, zależnie od specyfiki wynikającej z będących przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wariantowo przedstawione, hipotetyczne zdarzenie przyszłe umożliwia dokonanie przez organy podatkowe jedynie ocen abstrakcyjnych bez ich umiejscowienia w indywidualnej sytuacji zainteresowanego. Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do wniosku w przedstawianej sprawie, iż skoro wnioskodawczyni nie opisała w sposób jasny i nie budzący wątpliwości zdarzenia przyszłego, to zasadnie uznano, że wniosek, mający wszcząć postępowanie interpretacyjne, nie spełnia formalnych przesłanek i zgodnie z art. 14g § 1 i art. 165a § 1 o.p., organ powinien odmówić wszczęcia postępowania interpretacyjnego.

Podobnie orzekł NSA w wyroku z 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2356/13, a mianowicie, iż brak wyraźnego i zindywidualizowanego tła faktycznego, rozumianego jako zaistniały stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe, stanowiącego podstawę kwalifikacji prawnopodatkowej w ramach procesu wydawania interpretacji indywidualnej oznacza, że nie można zasadnie oczekiwać od organu podatkowego odpowiedzi na postawione pytania. Nie zachodzi wówczas brak w zakresie elementów wniosku (art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej), lecz jego niedopuszczalność (art. 165a § 1 tej ustawy).

Naczelny Sąd Administracyjny w przywołanej sprawie, stwierdził, więc że opis zdarzenia we wniosku został przedstawiony właśnie w sposób abstrakcyjny i niejednoznaczny, a warunkowe, wielowariantowe i abstrakcyjne przedstawienie sytuacji, która być może będzie miała miejsce, wyklucza możliwość wydania interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. Interpretacja, pozbawiona cech indywidualnych, byłaby wyłącznie opinią Ministra Finansów w przedmiocie wykładni wskazanych we wniosku przepisów.

--

[1] Na podstawie Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2015r., sygn. akt. II FSK 2445/13.

[2] Dane fikcyjne.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT