Kazusy prawne

Udzielenie urlopu pracownikowi w okresie wypowiedzenia

Ważne:

Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zależy od możliwości lub konieczności po stronie pracodawcy. Uprawnienie to przysługuje mu niezależnie od tego czy wypowiedzenie umowy zostało złożone przez pracodawcę czy pracownika. W aktualnym stanie prawnym to pracodawca podejmuje decyzję, czy przysługujące pracownikowi prawo do urlopu zostanie w momencie rozwiązania umowy zaspokojone przez wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, czy też na okres wypowiedzenia przypadnie czas wykorzystania urlopu w naturze. Oczywiście pracownik może składać tzw. wniosek urlopowy lub o wypłatę ekwiwalentu.

W trakcie trwania okresu wypowiedzenia pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przez niego całego przysługującego mu urlopu. Przyjęta praktyka (orzecznictwo) jako „urlop’ przysługujący określa cały przysługujący pracownikowi urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia wraz z urlopem zaległym.

Urlop nabyty z dniem 1 stycznia danego roku przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym, to oznacza że tylko w wymiarze stosunkowym do trwania zatrudnienia w danym roku, urlop zaległy udzielany jest pracownikowi w pełnym, pozostałym do wykorzystania wymiarze.

 

Zagadnienie prawne:

Pan Y był pracodawcąprzedsiębiorstwie zatrudniającym na podstawie umowy o pracę Pana X. Pan X był w zatrudniony przez okres 1 roku.

Pan Y był nie zadowolony z pracy wykonywanej przez swojego pracownika i złożył mu do jego rąk (osobiście) wypowiedzenie wraz z oświadczeniem o udzieleniu w okresie jego trwania zaległego i należnego pracownikowi urlopu.

Pan X odmówił wykorzystania w okresie wypowiedzenia przysługującego mu urlopu.

 

Przedstawiony problem prawny:

Czy pan X zgodnie z obowiązującym prawem może odmówić wykorzystania przysługującego mu urlopu w trakcie trwania okresu wypowiedzenia?

 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego[1]

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, to pracodawca decyduje czy i w jakiej formie pracownikowi zostanie udzielony urlop w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.

Udzielenie pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia zgodnie z art. 1671 k.p. zależne jest wyłącznie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może być wynikiem porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy. Jeżeli z takiej umowy nie wynika obowiązek pracownika wykorzystania urlopu w okresie nieświadczenia pracy, to pracodawca nie może pracownika zobowiązać do wykorzystania urlopu w tym okresie. Okres wypowiedzenia, należy liczyć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 § 1 k.p.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku zaznacza także, że jeżeli pracownik nie wykorzystał w całości urlopu należnego mu za okres zatrudnienia u strony pozwanej, to ewentualnie za ten okres urlopu, związany ze stosunkiem pracy w roku wypowiedzenia, a nie udzielonym w czasie wypowiedzenia, strona pozwana powinna wypłacić mu ekwiwalent.

--

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r., PK II 302/10

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny