Kazusy prawne

Konieczność pisemnego pouczenia pracownika o możliwości odwołania się do sądu od wypowiedzenia

Niniejszy kazus prezentuje sposób wypowiadania umowy o pracę. Przedsiębiorco, musisz pamiętać, iż wypowiadając umowę pracownikowi, musisz go pouczyć o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności. W przytoczonym tutaj przykładzie możesz dowiedzieć się, co się stanie, gdy obowiązku tego nie spełnisz.

Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 117/00)

 

Stan faktyczny:

Barbara Stokłosa – pracownik

Jan Nowak, Media Spółka z o.o.– pracodawca

Barbara Stokłosa, pracownik Media Spółka z o.o., dnia 1 stycznia 2000 r. otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Oświadczenie to nie zawierało pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Barbara Stokłosa w rozmowie z pracodawcą, poinformowała go o tym, że nie zgadza się z powodami jej zwolnienia, uznała także, że sama forma oświadczenia jest niewłaściwa.

Pracodawca po uwagach Barbary Stokłosy, przeanalizował złożone jej pisemne wypowiedzenie i dostrzegł brak pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Sformułował kolejne oświadczenie uzupełnione o powyższą informację i wręczył je dnia 5 stycznia 2000 r.

Barbara Stokłosa złożyła pozew o przywrócenie do pracy 9 stycznia 2000 r.

Czy Pani Barbara skutecznie złożyła pozew?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy rozstrzygnąć: jakie ma znaczenie umieszczenie w wypowiedzeniu o pracę pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Art. 30 Kodeksu pracy precyzuje sposób wypowiadania stosunku pracy, wskazując wymagania konieczne do prawidłowości i skuteczności wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie o wypowiedzeniu powinno nastąpić na piśmie. Według art. 30 § 4 w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Ponadto § 5 określa, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Art. 264 Kodeksu pracy precyzuje, że istnieje po stronie pracownika możliwość odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu 7 dni od jego doręczenia.

Istotą konieczności zamieszczenia pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy jest to (jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 117/00), że brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie. Brak owej klauzuli może uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika od wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia, wniesionego do sądu w spóźnionym terminie (art. 265 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 264 – brak pouczenia może być podstawą do przywrócenia terminu do dokonania tej czynności).

Reasumując, Pani Barbara Stokłosa skutecznie złożyła pozew. Wprawdzie pracodawca poinformował pracownika o zakończeniu współpracy 1 stycznia 2000 r., jednakże w sposób prawidłowy dokonał tego dnia 5 stycznia 2000 r., wręczając pracownikowi pisemne wypowiedzenie umowy o pracę opatrzone pouczeniem wskazanym w art. 30 § 5 Kodeksu pracy. Zgodnie z cytowanym orzecznictwem Pani Barbarze przysługuje prawo do odwołania się od wypowiedzenia, a termin do jego złożenia to 7 dni od otrzymania oświadczenia zredagowanego w poprawny sposób. W tym przypadku termin 7-dniowy rozpoczyna się od dnia 5 stycznia 2000 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny