Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Jak i kiedy wyposażyć pracowników w odzież ochronną lub zawierać umowy o korzystanie z własnej odzieży z ekwiwalentem

Przedsiębiorco! Kodeks pracy daje możliwość ale i nakłada na pracodawcę szczególne obowiązki związane z ochroną pracownika i jego mienia w czasie wykonywanej pracy oraz wpływem na zdrowie i na odzież noszoną przez pracownika. Zakres tego obowiązku uzależniony jest w głównej mierze od charakteru i warunków wykonywanej pracy. W zależności od rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, będziesz w określonych przypadkach zobowiązany zapewnić pracownikowi odzież ochronną lub odzież roboczą. Przepisy wprowadzają „minimum" ale pracodawca może szerzej lub lepiej chronić pracownika lub zapewniać komfort jego pracy. Odzież robocza to często jednocześnie strój służbowy kwalifikowany także do kosztów promocji (marketing).

Odzież ochronna a odzież robocza

Jednym z podstawowych obowiązkiem pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązek dostarczenia pracownikom w określonych przypadkach tzw. odzieży ochronnej lub odzieży i obuwia roboczego. Tych dwóch pojęć nie należy mylić. W skrócie odzież ochronna (inaczej środki ochrony indywidualnej) ma chronić pracownika przez działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy. Natomiast odzież i obuwie robocze mają zapewnić ochronę pracownika lub ochronę osobistej odzieży pracownika przed zabrudzeniem lub zniszczeniem w związku z wykonywaną pracą. Tak jak to wyżej wskazano odrębnie należy traktować taką odzież, która ma służyć jedynie renomie, wizerunkowi firmy, jednak w praktyce stosuje się połączenie tych funkcji.

Obowiązek zapewnienia odzieży ochronnej

 1. Przedsiębiorco, zgodnie z art. 237(6) Kodeksu pracy zobowiązany jesteś dostarczyć pracownikowi, nieodpłatnie, środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Niezależnie od powyższego ciąży na Tobie obowiązek poinformowania pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami. Innymi słowy musisz nie tylko nieodpłatnie wyposażyć pracownika w specjalistyczną odzież ochronną, ale również przeszkolić pracownika, jak posługiwać się tymi środkami ochrony indywidualnej.
 2. Środki ochronny indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności - CE. Wymagania te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, 2173). Zgodnie z § 3 ww. Rozporządzenia pod pojęciem środków ochrony indywidualnej, należy rozumieć urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Zgodnie z § 6 przedmiotowego Rozporządzenia środki ochrony indywidualnej muszą posiadać oznakowanie CE, czyli muszą uprzednio przejść procedurę oceny zgodności ze stosownymi dyrektywami UE dotyczącymi zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska oraz zagrożeń, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Rozporządzenie określa również czym powinny się charakteryzować środki ochrony indywidualnej mające chronić przed poszczególnymi zagrożeniami.

Dostarczenie pracownikowi przez przedsiębiorę środków ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 283 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy).

 1. Przedsiębiorco pamiętaj! Obowiązek dostarczenia środków ochrony indywidualnej nie oznacza, że musisz być właścicielem tych środków. Często bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie korzystanie z usług podmiotów, które zawodowo specjalizują się w dostarczaniu takich środków. Wówczas możesz udostępnić pracownikowi takie środki ochrony osobistej zawierając z podmiotem zewnętrznym umowę najmu lub leasingu takich środków. Korzystanie w tym zakresie z usług podmiotu zewnętrznego nie zwalnia Cię jednak z ustawowego obowiązku zapewnienia należytej jakości tych środków i przydatności do celów ochronnych, a także spełniania przez nie wymagań ujętych w przepisach szczególnych, tj. np. z Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2016, poz. 655).
 2. Pełniejszą definicję środków ochrony indywidualnej można znaleźć również w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 28 sierpnia 2003 r.  Zgodnie z § 2 pkt 9 tego Rozporządzenia pod pojęciem środków ochrony indywidualnej należy rozumieć wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Przedsiębiorco pamiętaj! Tak szerokie ujęcie pozwala na wliczenie do środków ochrony indywidualnej nie tylko środków takich, jak np. jak różnego rodzaju maski, okulary, kaski, ochraniacze, ale także, wszelkich urządzeń służących wykrywaniu czy mierzeniu czynników szkodliwych, np.: promieniotwórczości, zawartości gazów czy pyłów.

Środki ochrony indywidualnej w orzecznictwie WSA:

„Praca na wysokości polegająca na przycinaniu gałęzi drzew połączona z wychylaniem się z podnośnika zalicza się do rodzaju prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej  stosownie do tabeli nr 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracodawcy było zatem odpowiednie dobranie rodzaju środków ochrony indywidualnej do występujących w środowisku pracy zagrożeń.” [Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt I OSK 802/2010]

„Przepis art. 237[6] § 1 kodeksu pracy przesądza jedynie o istnieniu samej zasady, że w każdym przypadku zagrożeń niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia pracowników istnieje obowiązek dostarczenia  środków ochrony. To zaś jakie środki ochrony indywidualnej mają być dostarczone pracownikowi w danym przypadku, przesądzają konkretne warunki pracy. Przy niektórych pracach będzie przesądzać to właściwy przepis, częściej jednak decydować będzie stosowana technologia, instrukcja producenta, literatura fachowa, doświadczenie życiowe.”[Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 340/2009]

 

Należy przy tym pamiętać, iż do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:

 1. zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
 2. środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
 3. wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,
 4. środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,
 5. wyposażenia sportowego,
 6. środków służących do samoobrony lub do odstraszania,
 7. przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne



Wspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.