Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Konsekwencje nieuzgodnienia w umowie o zakazie konkurencji odszkodowania

Przedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność, w której Twoi pracownicy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Cię na szkodę, rozważ zawarcie umowy o zakazie konkurencji z takimi pracownikami – zarówno w czasie trwania stosunku pracy, oraz (o ile nie chcesz, aby korzystał z informacji nabytych w trakcie stosunku pracy) również po wygaśnięciu stosunku pracy. W przypadku zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracownikowi zawsze będzie jednak przysługiwać odszkodowanie. Więcej na ten temat przeczytasz niżej.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego:

1. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest odrębną umową od umowy o pracę i innych podstaw nawiązania stosunku pracy.

2. Uzgodnienie wzajemnie obowiązującej umowy o zakazie konkurencji wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, ale również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów[1].

Okoliczności sporu:

Pan Mariusz Krzyżanowski pracował jako informatyk w Spółce Techkomon Spółka z o.o. Po ustaniu zatrudnienia Pan Mariusz Krzyżanowski zawarł ze Spółką umowę o zakazie konkurencji, polegającym na zakazaniu Panu Mariuszowi Krzyżanowskiemu świadczenia pracy, w tym usług oraz konsultacji bezpośrednio lub pośrednio innej firmie, która konkuruje z Spółką Techkomon Spółka z o.o., przez 3 lata po rozwiązaniu stosunku pracy, bez odszkodowania.

W związku z ww. zakazem konkurencji, Pan Mariusz Krzyżanowski przez okres 3 lat po zaprzestaniu zatrudnienia w Spółce Techkomon Spółka z o.o. powstrzymywał się od zatrudnienia w konkurencyjnych firmach. Nie był jednak świadomy tego, że pomimo braku w umowie postanowień dotyczących przysługującego mu odszkodowania, takie odszkodowanie mu przysługuje.

Dlatego też, po konsultacjach z prawnikiem, postanowił złożyć do sądu pracy pozew o zapłatę przysługującego mu odszkodowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108)
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025)

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy w przypadku niezawarcia w umowie o zakazie konkurencji postanowień o należnym odszkodowaniu, takie odszkodowanie pracownikowi będzie przysługiwało?

Rozstrzygnięcie:

Na podstawie art. 1012 Kodeksu pracy, pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

W umowie tej należy określić okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. Na podstawie art. 1012 § 3 Kodeksu pracy odszkodowanie to nie może być niższe niż 25 % wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia jest odrębną umową od umowy o pracę i innych podstaw nawiązania stosunku pracy. W związku z tym umowę tę można kwalifikować jako umowę z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego. Dlatego też należy tutaj stosować, oprócz Kodeksu pracy, również przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

W związku z powyższym należy zauważyć, że nieuzgodnienie w umowie o zakazie konkurencji odszkodowania, przysługującego pracownikowi za okresowe powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, nie może prowadzić do nieważności takiej umowy, zwłaszcza jeżeli pracownik przez cały okres obowiązywania zakazu konkurencji, rzeczywiście powstrzymywał się od działalności konkurencyjnej. Z mocy prawa sankcja nieważności dotyka wyłącznie umowy o zakazie konkurencji, która nie została zawarta na piśmie (tak jak stanowi art. 1013 Kodeksu pracy). A contrario oznacza to skuteczność pisemnych umów o zakazie konkurencji, których ewentualne wady lub braki powinny być usuwane przez zastosowanie reguł wykładni pozwalających zastosować przepisy normujące skutki tej czynności prawnej. Uzgodnienie wzajemnie zobowiązującej umowy o zakazie konkurencji wywołuje bowiem nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. A wysokość odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia została określona samodzielnie w art. 1012 § 3 Kodeksu Pracy.

Dlatego też Panu Mariuszowi Krzyżanowskiemu, pomimo braku postanowień w umowie o zakazie konkurencji o przysługującym mu odszkodowaniu, takie odszkodowanie się należy, w wysokości przynajmniej 25% wynagrodzenia otrzymanego przez niego przed ustaniem stosunku pracy.[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt II PK 266/12, Rzecz. MoPr 2013 nr 9, str. 482

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.