Umowa o dobrych praktykach kontraktowych

Umowa o dobrych praktykach kontraktowych jest umową nienazwaną, a relacje prawne z niej wynikające kształtowane są zgodnie z zasadą swobody umów (art. 3531 k.c.). Przedmiotowa łączy cechy min. umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zachowaniu poufności, także zawiera elementy, które stosuje się w listach intencyjnych. Omawiana umowa może przybrać postać aneksu do umowy głównej, może też stanowić część umowy głównej,  jej postanowienia mogą  też, tak jak w tym przypadku stanowić odrębną umowę, która reguluje relacje stron przy realizacji innej umowy. Niezależnie od wybranej formy wprowadzenia postanowień normujących dobre praktyki kontaktowe, umowa ta może znaleźć zastosowanie do umów zawartych pomiędzy przedsiębiorcami dotyczących stałej współpracy między nimi. Zatem przedmiotowe postanowienia mogą stanowić część między innymi umowy o świadczenie usług, umowie zlecenia, umowie dystrybucyjnej, czy też umowie dostawy – wszędzie tam, gdzie strony regulują łączące je stosunki handlowe.

Zaproponowany przez nas wzór umowy (dalej jako „Umowa”) dotyczy co do zasady zawartej uprzednio przez strony Umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług. Mogą to być usług informatyczne/zarządzania/prawnicze, ale też zawiera modyfikacje charakterystyczne dla innych umów i treść adekwatną do nich. W Umowie o współpracy strony określiły zobowiązanie do zawarcia Umowy o dobrych praktykach kontraktowych. Umowa ta zawiera więc zbiór zasad postępowania przedsiębiorców w zakresie konkurencji, poufności, dobrych praktyk rynkowych, obowiązku informacyjnego o czynach nieuczciwej konkurencji, czy też nieuczciwych praktykach rynkowych oraz należytej staranności podatkowej.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki