Trzeba wiedzieć

Czy wspólnicy spółki komandytowej muszą uczestniczyć w zyskach i stratach w równych częściach, czy też mogą ustalić w umowie spółki inny podział zysku i strat?

Powyższe zagadnienie niestety jest uregulowane w kilku ustawach. Przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kodeksu spółek handlowych dotyczące problemu ustalania uczestnictwa w zyskach i w stratach wspólników, czyli komandytariuszy i komplementariuszy, w zależności od tego jak ustalą to w umowie spółki, mogą być niejednolite i trudne do interpretacji dla przedsiębiorcy. Dlatego też w niniejszym Newsie przedstawimy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w którym Dyrektor dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki osobowej, a więc także w tym przypadku komandytowej.

 

Stan faktyczny

Krzysztof M. jest komplementariuszem w spółce komandytowej, powstałej w kwietniu 2010 r. Wspólnicy w umowie spółki ustalili odrębnie wysokość prawa do udziału w zyskach dla poszczególnych wspólników oraz odrębnie wysokość uczestnictwa w stratach spółki. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, Krzysztof M. uczestniczy w zyskach w wysokości 2% oraz został wyłączony z udziału w stratach. W związku z powyższym Krzysztof M. zadał Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu pytanie, czy w związku z art. 8 ust. 1[1] ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym należy stosować ustalony umową spółki komandytowej udział procentowy poszczególnych wspólników do prawa w zyskach spółki?

Należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 27 ust. 1 updof w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zdaniem Krzysztofa M., dla celów ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, do przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej należy przyjąć proporcję zgodną z tą określoną w umowie spółki.

Rozstrzygając Dyrektor Izby Skarbowej dokonał interpretacji, że decydujący jest zapis umowy spółki określający udział wspólnika w zysku.

 

Uzasadnienie stanowiska przez Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że w związku z tym, że spółka osobowa (którą jest m.in. spółka komandytowa) nie posiada osobowości prawnej, to z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. W związku, z czym sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

Dyrektor wskazał, również, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnicy mają równe prawa do udziału w zysku spółki, jednak przepisy te mają charakter dyspozytywny, co oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki określić prawo do udziału w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty z udziału w spółce.

W związku z powyższym, Krzysztof M. przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien stosować ustalony umową spółki komandytowej swój udział procentowy do prawa w zyskach spółki.

Należy pamiętać, że Interpretacja podatkowa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

 

Opracowano na podstawie:

Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2014 r.

--

[1] Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz (...), łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!