Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Czy przy zawieraniu umowy pośrednictwa trzeba odprowadzać podatek VAT czy można tylko odprowadzać podatek od samej prowizji?

E-punkt: Umowa pośrednictwa

Mikroporady.pl nie mogą świadczyć usług indywidualnym przedsiębiorcom lub osobom, które planują otworzyć własną działalność. Prowadzący działalność pożytku publicznego może udzielać jedynie informacji i wyjaśnień w zakresie obowiązującego prawa i jego stosowania. Porady indywidulane zawierające opinie, rekomendację lub  instrukcję  w konkretnej sprawie nie mogą wchodzić w zakres działalności e-punktu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że pośrednictwo polega m.in. na dokonywaniu głównie czynności faktycznych, a nie prawnych. Pośrednik działa samodzielnie i nie ma obowiązku stosowania się do zaleceń zlecającego chyba, że inaczej zastrzeżono w umowie. Pośrednik nie działa w celu wywołania jakiegoś określonego skutku prawnego ale w celu stworzenia określonych warunków, w których zawarcie głównej umowy jest możliwe z udziałem osób zainteresowanych. Formami szczególnymi jest akwizycja i agencja.

Umowa pośrednictwa jest najczęściej formą doraźnej umowy, która przede wszystkim ma zapewniać pomoc w  zawieraniu innych umów jak np. kupna lub sprzedaży określonych produktów, towaru, materiału, części zamiennych, surowców, ale także zapewnienia dostaw określonych usług lub świadczenia takich usług przez przedsiębiorcę. Wskazać należy, że umowa pośrednictwa może mieć taki sam cel jak np. umowa akwizycji czy też umowa agencyjna z tą tylko różnicą, że przeważnie jest umową o inne usługi, a nie zlecenia i zawierana z osobą fizyczną, która samodzielnie oferuje swoje usługi pośrednictwa. Z tytułu tych usług  wynagrodzenie  często jest prowizją od wartości transakcji, którą zawarto dzięki pośrednikowi. Podatek VAT nalicza się od tej prowizji.

Wzór umowy pośrednictwa w wersji podstawowej oraz rozszerzonej można znaleźć pod adresem Umowa pośrednictwa

Ważne: Podkreślenia wymaga, że umowa pośrednictwa z reguły jest zawierana jako stałe zlecenie lub jednorazowo. Wynagrodzenie przy zawieraniu takiej umowy jest uzależnione od sukcesu tj. doprowadzenia do kupna lub sprzedaży przez przedsiębiorcę określonych produktów, towarów, usług. Wobec powyższego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z ustawą VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, która jest zawarta na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności.  Pamiętać również należy, że przez świadczenie usług rozumiemy usługi o których mowa w art. 750 kodeksu cywilnego, czyli powierzanie lub zamawianie innych czynności niż czynności prawne i faktyczne.

Jednakże podkreślenia wymaga fakt, że przepisy prawne nie precyzują w sposób konkretny i jednoznaczny definicji “usług pośrednictwa”, dlatego też warto w tym zakresie posłużyć się prezentowanym stanowiskiem w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym min. w interpretacji ILPB1/415-1025/13-4/AA „(…) usługi pośrednictwa handlowego, które są świadczone na rzecz Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę nie mieszczą się w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie mają podobnego charakteru do wymienionych tam świadczeń, co skutkuje brakiem konieczności pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat wynagrodzeń prowizyjnych za świadczone przez podmiot zagraniczny usługi.”

Wobec powyższego za pośrednictwo handlowe uznaje się takie usługi, których celem jest zwiększenie  sprzedaży towarów lub usług świadczonych przez podatnika na obszarze obsługiwanym przez pośrednika.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę pośrednictwa z podmiotem zagranicznym to wskazać należy, że aby prawidłowo określić czy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozliczenia zryczałtowanego podatku to w pierwszej kolejności powinno się dokonać prawidłowej oceny usługi czy podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Dla prawidłowej oceny obowiązku opodatkowania podatkiem u źródła, kluczowa będzie właśnie umowa zawarta z zagranicznym kontrahentem a także faktycznie wykonywane czynności.

Obowiązek podatkowy

 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art 29 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogicznie art 21 ust 2a ustawy o CIT) objęte podatkiem u źródła są usługi z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Powyższy przepis nie odnosi się wprost do usług pośrednictwa, jednakże sformułowanie “oraz świadczeń o podobnym charakterze”, nakłada obowiązek prawidłowego zakwalifikowania usługi na podatniku.

Stan prawny na dzień 21.06.2018 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.0.1025);
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.0.1221);
 3. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27.05.2015 r., sygn. ILPB1/415-1025/13-4/AA;
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.0.200);

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.