Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Niewykonanie umowy

Pytanie z dnia 12 października 2017

Przedstawiony problem: Niewykonanie umowy.

Odpowiedź na problem prawny:

Do niewykonania umowy dochodzi w sytuacji, gdy strona zobowiązana (dłużnik) nie wykona zobowiązania, które jest przedmiotem umowy na rzecz drugiej strony (wierzyciela) w umówiony sposób lub w umówionym terminie. Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego osoba, która nie wykonała umowy jest obowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Takiego naprawienia można żądać tylko wtedy, gdy została skutecznie zawarta umowa, ustalająca treść zobowiązania, pomiędzy stronami oraz pod warunkiem, że niewykonanie to nie jest następstwem okoliczności, za które osoba obowiązana do wykonania zobowiązania, nie ponosi odpowiedzialności.

Podstawowym uprawnieniem wierzyciela jest żądanie wykonania świadczenia należnego, stosownie do treści umowy lub odszkodowanie. Odszkodowanie za niewykonanie umowy, dochodzone na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, jest świadczeniem którego zadaniem jest zadośćuczynienie wierzycielowi szkody, jaką poniósł w wyniku niewykonania przez dłużnika zobowiązania. Szkoda to straty, które wierzyciel poniósł i korzyści, które utracił (art. 361 kodeksu cywilnego).

Należy pamiętać, że roszczenie o wykonanie zobowiązania, a dochodzenie odszkodowania są dwoma różnymi roszczeniami. Celem odszkodowania jest powetowanie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania umowy przez dłużnika, a nie wymuszenie na nim wykonanie zobowiązania zgodnego z treścią zawartej umowy.

Nawet wtedy, gdy wierzyciel uzyska należne mu świadczenie, ale nastąpi to w niepełnym zakresie, czy w innym terminie niż określono w umowie, to nie będzie zaspokojenia wierzyciela zgodnego z umową. W takiej sytuacji wierzycielowi, także przysługuje odszkodowanie z tytułu szkody, którą poniósł w wyniku takiego niewłaściwego wykonania zobowiązania.

Ciężar udowodnienia faktu, iż między stronami została zawarta umowa, będzie spoczywał na wierzycielu występującym z roszczeniem dotyczącym terminu spełnienia świadczenia (wykonania zobowiązania). Jeżeli umowa nie zawiera odmiennych uregulowań, to do obliczenia terminu stosuje się przepisy art. 110 – 116 kodeksu cywilnego.

W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać od niego, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego, można wyznaczyć dłużnikowi dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, wierzyciel będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Można również, bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego.

W przypadku odstąpienia firma, która nie wykonała zobowiązania, a pobierała z tego tytułu świadczenie pieniężne, będzie obowiązana do zwrotu całej kwoty tego świadczenia.

Serwis mikroporady.pl dokonał jedynie przedstawienia obowiązujących, istotnych dla zagadnienia przepisów, gdyż nie przedstawiono podstawowego stanu faktycznego tj. treści zobowiązania zawartej między stronami.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.