Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wymaganie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na założenie myjni samochodowej

Pytanie z dnia 24 października 2016

Przedstawiony problem prawny: Wymaganie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego na założenie myjni samochodowej.

Odpowiedź na problem prawny:

Przy zakładaniu myjni samochodowej są wymagane przede wszystkim:

 • Decyzja z urzędu gminy/miasta o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Pozwolenie wodnoprawne
 • Pozwolenie budowlane

 

1. Pozwolenie na budowę oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedsiębiorca, który chce uzyskać pozwolenie na budowę musi skompletować niezbędne dokumentu:

-projekty podłączeń prądu, wody, gazu, odpływu ścieków, projekt wjazdu na działkę;

-wypis z MPZP/WZ działki własnej i sąsiedniej;

-wyrys z mapy zasadniczej oraz wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu;

-mapę w skali 1:500 wraz z opinią geotechniczną;

-oświadczenie o prawie do dysponowania ternem.

Przedsiębiorca powinien posiadać: projekty podłączeń:

 • prądu (zakład energetyczny)
 • gazu (zakład gazowy)
 • wody i odpływu ścieków (zakład wodociągowo-kanalizacyjny)

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), a jeżeli teren budowy nie jest objęty MPZP występujemy o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie wniosku o WZ.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo upoważnionego urzędnika. 

 Następnym krokiem jest uzyskanie mapy w skali 1:5000 wykonanej przez Geodetę posiadającego uprawnienia.

Pozwolenie na budowę może złożyć: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Pozwolenie   składa się na urzędowym formularzu załączając do niego komplet załączników wymienionych wyżej, przedsiębiorca we wniosku obowiązany jest wskazać inwestora, rodzaj inwestycji, adres, oraz oznaczenie nieruchomości.

Termin rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę upływa w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę trzeba zaczekać na uprawomocnienie się decyzji.  Pozwolenie ważne jest przez okres 3 lat.

2. Pozwolenie Wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wydawane jest na podstawie złożonego wniosku. Do ich wydawania upoważnieni są właściwi ze względu na miejsce i zakres oraz warunki korzystania z wnioskowanego pozwolenia, starostowie, prezydenci miast działających na prawach powiatu, marszałkowie województw, a od dnia 15 listopada 2008 r. również dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Stosownie do art. 131 ustawy prawo wodne wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, musi zawierać w szczególności operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Dokładna treść operatu znajduje się w art. 132 Ustawy. Składa się z dwóch podstawowych części opisowej oraz graficznej. Powinien być dołączony do wniosku także w wersji elektronicznej jako dokument tekstowy, zaś jego część graficzna w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego powinien zawierać także:

 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • instrukcję gospodarowania wodą,
 • dokumentację hydrogeologiczną,
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń.

Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego rozpatrywany jest w trybie procedury administracyjnej przewidzianej ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., oraz przepisami proceduralnymi zawartymi w ustawie prawo wodne w art. 127. Przepisy ustawy o prawie wodnym regulujące postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego mają pierwszeństwo przed przepisami k.p.a., oznacza to, że w przypadku odmiennego uregulowania określonej materii w tych dwóch ustawach zastosowanie będzie miał przepis zawarty w prawie wodnym. Jednakże  w kwestiach postępowania nie uregulowanych w prawie wodnym zastosowanie będą miały przepisy k.p.a.
Organ, do którego wpłynął konkretny Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, obowiązany jest w pierwszej kolejności sprawdzić swoją właściwość do rozpatrzenia sprawy oraz formalną kompletność wniosku. Zgodnie z art. 127 ust. 7b prawa wodnego. w zw. z art. 20 zm. Prawa wodnego, dyrektor regionalnego zarządu, marszałek województwa oraz starosta podlegają wyłączeniu od załatwienia sprawy, jeżeli są równocześnie wnioskodawcą i złożyli wniosek po dniu 18 marca 2011 r.

Zgodnie z art. 65 k.p.a. w przypadku braku właściwości organ, który Wniosek o pozwolenie wodnoprawne otrzymał,  obowiązany jest sam niezwłocznie przekazać go do organu właściwego. Jak również zawiadomić o tym wnoszącego Podanie dokonując tego w formie Zawiadomienia o przekazaniu Wniosku wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli Wniosek o pozwolenie wodnoprawne zawiera braki formalne, czyli nie zostały do niego dołączone wymagane załączniki, dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zakładu lub pełnomocnictwo pełnomocnika, który podpisał się pod Wnioskiem, stosownie do art. 64 k.p.a., organ obowiązany jest wezwać Wnioskodawcę do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. 

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.