Porady eksperta

Zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z pytaniem, kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Na wstępie wskazujemy, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą jednocześnie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, której wysokość wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie, podlegają zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ważne:

Osoby takie, nie są, jednakże co do zasady zwolnione z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W sytuacji, gdy jeżeli przedsiębiorca nie ma obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, to składka zdrowotna jest dla niego obowiązkowa. Od powyższej zasady istnieją, jednakże wyjątki, zanim jednak przejdziemy do ich omówienia, chcemy wskazać, że przedsiębiorcy, uprawnieni do zwolnień wskazanych w tekście poniżej mogą skorzystać ze swoich przywilejów wyłącznie w miesiącach, w których spełnili warunki opisane poniżej.

Wyjątki z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zostały uregulowane w art. 82 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021.1285 t.j.) (dalej jako: "Ustawa").  

Z obowiązku zapłaty składki zdrowotnej, zgodnie z wskazanym powyżej przepisem zwolni są:

1) Emeryci i renciści

Zgodnie z brzmieniem aktualnie obowiązujących przepisów zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze jest emeryt bądź rencista, pobierający świadczenie emerytalne bądź rentowe w wysokości, która nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace oraz jednocześnie:

  • uzyskujący dodatkowe przychody z tego tytułu, których wartość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury bądź:
  • opłacający podatek dochodowy w tzw. formie karty podatkowej.

2) Osoby niepełnosprawne

Zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze są także osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, bądź posiadająca orzeczenie lekarskie, które zostało wydane przez lekarza orzecznika ZUS dotyczące ustalenia niezdolności do pracy oraz:

  • uzyskujący przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury bądź
  • opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Ponadto, przedsiębiorca posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności, który uzyskuje przychody jedynie ze źródła, jakim jest prowadzona przez nią działalność gospodarcza, i rozlicza swój podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów eiwdencjonowanych bądź karty podatkowej ma możliwość opłacania składki zdrowotnej w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

3) Matki, przebywające na zasiłku macierzyńskim

Zwolnione z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarcze są także osoby, których zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy czyli z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021.1285 t.j.).

Stan prawny na: 30 listopada 2021 roku

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny