Porady eksperta

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej zniesienia współwłasności zabudowanej nieruchomości rolnej. Dwóch współwłaścicieli chce dokonać zniesienia współwłasności w ten sposób, że każdy otrzyma na własność daną działkę (jest już dokonany podział geodezyjny). Współwłaściciele są rodzeństwem i nie będą się spłacać oraz będzie to podział za obopólną zgodą. Czy z takim podziałem będą związane jakieś podatki?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że co do zasady sam podział nieruchomości nie wywołuje po stronie właściciela obowiązku podatkowego w podatku dochodowym, podatku VAT czy podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z faktu, że przy podziale nieruchomości nie następuje zmiana właściciela, a jedynie podzielenie nieruchomości tego samego właściciela (właścicieli) na dwie odrębne nieruchomości.

Jedynie zbycie jednej z nich rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym dla właściciela (zbywcy).Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) nie zawiera ustawowej definicji nieruchomości.

Odnosząc się natomiast do definicji zawartej w Kodeksie cywilnym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości, oznacza to, że własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.

W art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy jest mowa tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Przepis ten nie rozdziela sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową. Nie wymienia ponadto sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu w podatku dochodowym

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że sam podział nieruchomości na dwie odrębne nieruchomości przez współwłaścicieli nie powoduje skutków podatkowych. Sytuacja wyglądałaby odmiennie, gdyby doszło do sprzedaży nieruchomości, co w przedstawionym stanie faktycznym nie ma miejsca.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 12 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT