Porady eksperta

Rozliczanie podatków z kilku rodzajów działalności

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W przyszłości planuje zostać wspólnikiem spółki jawnej również rozliczanej na zasadach ogólnych. Wówczas będę mieć 2 źródła dochodu. Czy w swojej jdg będę opłacał wówczas zaliczkę tylko od dochodów jdg, a w spółce jawnej zaliczkę od dochodów spółki, czy też w jdg od sumy dochodów z własnej jdg i dochodów spółki?

Często zdarza się, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą rozpoczynamy działalność w innej formie, na przykład jako wspólnik spółki cywilnej, wspólnik spółki osobowej albo kapitałowej.

Osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i są jednocześnie wspólnikami spółek transparentnych podatkowo, czyli spółki jawnej, spółki partnerskiej czy spółki cywilnej lub są wspólnikami co najmniej dwóch takich spółek:

  • mogą opodatkować każdą z tych działalności jedną z form opodatkowania: liniowo albo na zasadach ogólnych. Nie można jednej działalności opodatkować podatkiem liniowym, a drugiej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) - wybór opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym dotyczy wszystkich form prowadzonej działalności
  • mogą każdą z tych działalności opodatkować na różnych zasadach: jedna działalność może być opodatkowana podatkiem liniowym, a inna ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy spółek komandytowych ani partnerskich).

Spółkami transparentnymi podatkowo są spółki jawne, spółki partnerskie czy spółki cywilne. Spółką transparentną podatkowo nie jest spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Te spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).\

W przypadku kilku form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, czyli w sytuacji przedstawionej przez Użytkownika - jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki jawnej, najprostszym rozwiązaniem jest opodatkowanie każdej działalności na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Wówczas przedsiębiorca składa jedno zeznanie roczne na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem PIT/B. Należy w nim podać przychody, koszty ich uzyskania oraz obliczony dochód do opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych.           

Dopuszczalne jest również opodatkowanie:

  • działalności jednoosobowej – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • działalności w formie spółki transparentnej podatkowo – według skali podatkowej albo podatkiem liniowym.

Działa to też w drugą stronę, przy czym opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności w spółce możliwe jest tylko wtedy, gdy jest to spółka cywilna osób fizycznych albo spółka jawna osób fizycznych.

W przypadku różnych form opodatkowania dla poszczególnych działalności gospodarczych należy pamiętać o konieczności złożenia zeznań rocznych o uzyskanych dochodach oddzielnie dla każdej formy działalności gospodarczej:

  • jeśli indywidualna działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, podatek dochodowy rozliczamy rocznym zeznaniem na formularzu PIT-36L
  • jeśli dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej rozliczany jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT28/B.

Niektóre ze spółek osobowych dla celów podatku dochodowego są podmiotami transparentnymi podatkowo. Oznacza to, że te spółki nie są podatnikami podatku dochodowego, a podatek od dochodu osiągniętego za ich pośrednictwem płacą ich wspólnicy (osoby fizyczne bądź osoby prawne). Dlatego dochody z udziału w tych spółkach są opodatkowane na poziomie wspólnika wskazanej spółki.

Jeżeli wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce jest zaliczany do źródła przychodów działalność gospodarcza i podlega opodatkowaniu przez tego wspólnika według zasad przewidzianych dla indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika wskazujemy, że dochód z udziału w spółce jawnej będzie zaliczany do źródła przychodów działalności gospodarczej i będzie podlegał opodatkowaniu przez Użytkownika (wspólnika spółki jawnej) według zasad przewidzianych dla indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 13 marca 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT