Porady eksperta

Zawieszona działalność gospodarcza – możliwe działania

Aktywność podejmowana podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Po pierwsze należy wskazać, że ramy dopuszczalnej przez prawo aktywności byłego przedsiębiorcy, który dokonał zawieszenia prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej określają przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm., dalej jako: „Prawo przedsiębiorców”).

Mianowicie zgodnie z art. 25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca zasadniczo nie może już wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Co istotne, ustawodawca przewidział jednak wyjątkowe sytuacje, w których działania związane z zawieszoną działalnością mogą być wciąż podejmowane. W Prawie przedsiębiorców zawarty został bowiem zamknięty katalog aktywności, które mogą być realizowane w okolicznościach opisanych w ramach zapytania. Kategorie takich działań zostały wymienione w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców, gdzie wskazano że osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą może wciąż:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

W konsekwencji zatem, tak długo jak prowadzone przez podmiot wcześniej prowadzący działalność gospodarczą (czyli również przez użytkownika będącego autorem rozpatrywanego zapytania) działania zawierają się w opisanym powyżej katalogu - przykładowo stanowią one czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów byłego przedsiębiorcy w świetle możliwego powrotu do wykonywania działalności gospodarczej, mogą one być podejmowane.

Umowa zawarta pod warunkiem wznowienia działalności

Podstawową regułą polskiego prawa cywilnego jest zasada swobody umów określona art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej jako: „k.c.”), wedle której Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Tym samym, uważając jedynie na potencjalne niezgodności w opisanym zakresie, strony umowy mogą dowolnie ukształtować ramy łączącej je współpracy, w tym także zaplanować, że postanowienia umowy wejdą życie dopiero w przyszłości.

Możliwe jest połączenie takiego skutku ze wskazaną datą bądź z momentem, w którym spełni się określony w umowie warunek. Zgodnie bowiem z art. 89 k.c. zasadniczo powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (określanego właśnie w polskim prawie cywilnym jako „warunek”).

W konsekwencji zatem możliwe jest związanie z opisanym warunkiem również postanowień umowy zawartej pomiędzy kontrahentami.

We wskazanym przez użytkownika serwisu stanie faktycznym zdarzeniem przyszłym i niepewnym będzie zatem okoliczność wznowienia działalności gospodarczej, od której to sytuacji (wykorzystując opisany mechanizm warunku) można uzależnić aktywizację pozostałych postanowień zawartych w treści umowy.

Zgodne z dobrymi praktykami będzie również zawarcie w umowie postanowienia, wedle którego umowa wygasa jeśli warunek nie zostanie spełniony w określonym terminie. Pozwoli to stronom uniknąć stanu zawieszenia, który w przypadku gdy moment ponownego uruchomienia działalności gospodarczej będzie się nadmiernie odwlekał w czasie, kontrahent będzie mógł uwolnić się od pozostałych postanowień umownych.

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna (stan na dzień 28.10.2020 r.):

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny