Porady eksperta

Zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

Pytanie z dnia 18 listopada 2016

Przedstawiony problem: Zawarcie umowy zleceniapracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź na problem prawny:

Pracodawca może zawrzeć umowę cywilnoprawną, z pracownikiem zatrudnionym z tytułu umowy o pracę. Jednakże należy pamiętać, iż umowa cywilnoprawna musi dotyczyć innych rodzajowo prac, niż umowa o pracę. Umowę zlecenia od umowy o pracę odróżnia przede wszystkim brak podporządkowania pracodawcy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę, umową cywilnoprawną przy zachowaniu cech umowy o pracę.

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, nawiązanie stosunku pracy polega na zobowiązaniu się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, jak również w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo pracy.

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych. Powinna być zawarta w formie pisemnej i określać, co najmniej: rodzaj umowy, datę jej sporządzenia i zakończenia, wartość wynagrodzenia, charakterystykę zlecenia oraz czy zleceniobiorca będzie korzystał z praw autorskich. Umowę zlecenia zawiera się na określony czas. Zleceniodawca nie określa czasu oraz miejsca pracy zleceniobiorcy, może jedynie udzielać wskazówek, co do wykonania zlecenia. Umowa zlecenia może zostać zawarta odpłatnie, jak również nieodpłatnie. Nieodpłatność zlecenia wynikająca z umowy wymaga pozytywnego jej zastrzeżenia w umowie. Jeżeli więc zleceniobiorca podejmuje się wykonania zlecenia nieodpłatnie, należy w umowie zawrzeć zapis o jego nieodpłatności. Jeżeli w treści umowy nie ma postanowień dotyczących wynagrodzenia, nie oznacza to, że zlecenie jest nieodpłatne. Większość przepisów dotyczących zlecenia ma zastosowanie niezależnie od tego, czy umowa jest odpłatna, czy też nie. Należy pamiętać, iż umowa zlecenia może zostać wypowiedziana przez zleceniodawcę w każdym czasie.

Zobacz Wzór umowy zlecenia.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z którym minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2000 zł brutto. Dotyczy ono osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową dla pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, należy podzielić płacę minimalną przez ilość godzin w danym miesiącu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2017 r. dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, będzie wynosić 13 zł brutto.

W zakresie społecznego członka zarządu proszę o doprecyzowanie, o jaką jednostkę organizacyjną chodzi.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380)
  • Ustawa z dnia 13 października 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666)
  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015, poz. 2008)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. 2016, poz. 1456)
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (Dz. U. 2016, poz. 934)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć