Porady eksperta

Zatrudnienie nauczyciela na umowę cywilnoprawną

Pytanie z dnia 4 czerwca 2016

Przedstawiony problem prawny: zatrudnienie nauczyciela na umowę cywilnoprawną

Odpowiedź na problem prawny:

Pytający zwrócił się z pytaniem czy możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z nauczycielem, nie będącym pracownikiem (etatowym, zatrudnionym w szkole) na przygotowanie i prowadzenie zajęć, np. kursu przygotowującego do matury z fizyki?

W związku z powyższym należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tj.: Dz. U. 2014 poz. 191) – dalej jako: Karta nauczyciela – stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Jednakże, jeżeli przedmiotem umowy miałoby być nauczanie w ramach kursów np.: przygotowujących do matury, które jednocześnie nie wynikają z podstawy programowej, to można powierzyć ich realizację w ramach umowy cywilnoprawnej, jednakże trzeba być bardzo ostrożnym w chwili zawierania tego typu umów.

Nadto, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia takiej osoby na umowę o pracę to rekomendujemy zatrudnienie na umowę zlecenie, bowiem umowa o działo jest umową rezultatu – gdzie trudno będzie go jednak zweryfikować.

Reasumując, jeżeli w ramach umowy nauczyciel będzie realizował zajęcia dodatkowe w postaci kursu, który ustalony jest w określonej liczbie godzin, ale nauczyciel może je realizować swobodnie (a nie pod kierownictwem dyrektora), to może to być umowa zlecenia.

Co więcej zgodnie z art. 22 § 12 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. 2014 poz. 1502) – dalej jako: KP – nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy. Nadto, zgodnie z art. 281 KP kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jednocześnie wskazujemy, że porady E-punktu konsultacyjnego nie są poradami indywidulnymi, a jedynie mają na celu przedstawienie obowiązujących przepisów prawa dla ogólnego zagadnienia prawnego.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tj.: Dz. U. 2014 poz. 191);
  • art. 22 § 12 , art. 281 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. 2014 poz. 1502).

Stan prawny aktualny na dzień 9 czerwca 2016 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć