Porady eksperta

Umowa rezultatu o prace materialno-technicznych  a umowa  o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych 

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 22 grudnia 2017

Umowa wariant II o tytule umowa rezultatu o prace materialno-technicznych oraz Umowa wariant IV o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych, każde z nich są oczywiście podobne bo obejmuje wykonanie dzieła, jest jej podtypem czyli umówienie się o dostarczenie efektów postaci rezultatu przy czym w pierwszej z umów chodzi o rezultat w postaci materialnej, a w drugiej niekoniecznie gdyż przedmiotem ma być utwór, a więc przedmiot prawa autorskiego, którym może być dzieło materialne jak obraz czy rzeźba czy też do czego bardziej ta umowa była predystynowana np. projekt architektoniczny czy tez opis know-how jako wynik prac badawczo-rozwojowych czyli utwór o charakterze badawczo naukowym czy też stanowiący przedmiot własności przemysłowej. Oczywiście rezultat mógłby być w tym przypadku całkowicie utworem w postaci dobra niematerialnego, a jedynie którego ustalenie i utrwalenie na jakimś nośniku choćby dla potrzeb przeniesienia pliku cyfrowego z zapisem w systemach informatycznych jest konieczne dla transferów np. utwór muzyczny.

Jednak z punktu widzenia umów nazwanych i tradycyjnego podziału we wszystkich tych przypadkach zarówno do danego wyrobu przedmiotu materialnego nie stanowiącego utworu lecz jednak rezultat umowy o dzieło, jak i do utworu muzycznego będzie się stosować przepisy umowy o dzieło dlatego konieczne jest wyodrębnianie wariantów umów i proponowanie takich typowych, które pomieszczą w sobie jak największe spectrum rzeczywiście występujących stanów1) faktycznych ze względu na potrzeby rynku, przedsiębiorców.

Przechodząc do różnic pomiędzy dwoma wariantami umów:

  1. Tej dla rezultatu materialno-technicznego nie będącego utworem (wariant II) i tej dla rezultatu stanowiącego utwór, przedmiot własności intelektualnej (wariant IV) trzeba wskazać na wprowadzone zróżnicowanie niektórych postanowień w par. 1, 2, 4 wprowadzony cały nowy par. 5 i 6 do umowy tzw. autorskiej (wariant IV) oraz różnice co do rozwiązywania umowy (par. IX w wariancie II , i par XI w wariancie IV).
  2. Pozostałe postanowienia są analogiczne gdyż nie musza być zmieniane, oczywiście gdyby robić indywidualne umowy to można zastępować pojęcie dzieła, raz pojęciem zastosowanym dla przedmiotu stanowiący rezultat materialno-techniczny prac, a raz pojęciem utworu dla dzieła o takim charakterze.

Przykładowe różnice:

W par. 1 oczywiście należało zróżnicować dzieło, które będzie wykonywane zgodnie z dostarczona specyfikacją, projektem z narzuconymi przez zmawiającego parametrami, to wariant II dla rezultatu materialno- technicznego od przedmiotu dzieło będącego utworem dzieło będącego utworem gdzie nie można ustalić dokładnie parametrów obrazu i dać jego dokładne parametry np. rozkład drzew natomiast mogą być kryteria i pewne wymogi co mają obejmować np. wymiary obrazu.

Ponadto w przypadku utworów nie zastrzega się wykonania utwp0ru w siedzibie zamawiającego czy miejscu wykonywania racy gdyż wykonawca nie pozostaje pod kierownictwem i z potrzeba bieżących instrukcji czy nadzoru.

W par. 2 konieczne było w ust. 1 podanie przykładowo iż wynagrodzenie obejmuje także nie tylko opracowanie dzieła, ale przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji przy czym można wskazać iż w wersji a, a także ew. b wariantu IV należało by zróżnicować propozycję na alternatywę nierozłączną lub wpisując przeniesienia autorskich praw majątkowych, ponadto rzeczywiście mylnie wpisano par. 4, powinno być par. 5 pkt. 4.

W ustępie 3 wersji b par. 2 w obu wersjach występuje zróżnicowanie związane z tym, gdyż najczęściej autor utworu nie jest płatnikiem VAT natomiast wykonawca dzieła materialno-technicznego jest płatnikiem, dlatego jest u niego oświadczenie alternatywne, że nie jest płatnikiem bądź praca jest zwolniona z podatku od towarów i usług, odwrotnie, autor natomiast potwierdza że nie jest płatnikiem.

Także z tego zróżnicowania rzecz materialno-techniczna i utwór stanowiący rezultat np. prac, badań naukowych, badawczo rozwojowych, oczywiście decyduje iż w umowie o dzieło autorskiej musza być postanowienia o przeniesieniu lub licencjonowaniu i tym samym polach eksploatacji praw przemysłowych lub aut, zależnych i pokrewnych bo wymagaj a tego właściwe przepisy, także w przypadku utworów tego typu udostępnia się czy powstają informacje stanowiące przedmiot własności intelektualnej, które musza lub mogą być przedmiotem ochrony i obejmowane tajemnica przedsiębiorcy (poufność informacji) stąd dodatkowo par. 6.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst