Porady eksperta

Umowa o dzieło a przeprowadzenie cyklu szkoleń, zwolnienie z podatku przy prowadzeniu działalności związanej z kształceniem zawodowym

Pytanie z dnia 10 kwietnia 2018

Zapytanie: Umowa o dzieło a przeprowadzenie cyklu szkoleń, zwolnienie z podatku przy prowadzeniu działalności związanej z kształceniem zawodowym.

1. Umowa o dzieło a prowadzenie cyklu szkoleń.

Definicję umowy o dzieło znajdujemy w art. 627 Kodeksu Cywilnego

„Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

Istotnym przy tym jest tu pojęcie dzieła.

Dzieło to rezultat w postaci materialnej (rzeczy) lub merytorycznej (np. utwór, publicystyczny, referat, prezentacja graficzna).

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, której przedmiotem jest indywidualnie oznaczony wytwór (efekt). By rozróżnić umowę rezultatu od umowę o usługi (np. umowa zlecenia) istotne jest, by działania przyjmującego zamówienie na dzieło doprowadziły do uzyskania konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu - w postaci materialnej bądź niematerialnej. Przegotowanie utworu którym będą: prezentacja, konspekt dla prawdopodobnie jednego lub kilku wykładów będzie sporządzenie dzieł w rozumieniu zarówno kodeksu cywilnego jak i prawa autorskiego. Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Nie można uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy - materialnych bądź niematerialnych, gdyż wówczas zatraciłby się indywidualny charakter dzieła. Dzieło nie istnieje w chwili zawarcia umowy, znany i określony jest jednak zbiór oczekiwanych cech indywidualnych.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego prowadzenie wykładów może być przedmiotem umowy o dzieło po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

Dzieło w postaci wykładu powinno dotyczyć

„- ściśle określonego tematu, a warunki umowy poddawały się weryfikacji.

-Wykłady prowadzone w dłuższym okresie mogą być przedmiotem umowy o dzieło, jeżeli miały autorski charakter i zostały ucieleśnione na przykład w postaci utworu audio-wizualnego.” (Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt. UK217/15)

„W przypadku umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego (wykładu), przesłanką przedmiotowo istotną (przesądzającą) jest jego zakres, którego wskazanie nie może się ograniczać do danej dziedziny nauki. Tak bowiem szeroko ujęty przedmiot umowy uniemożliwia jego identyfikację wśród innych utworów intelektualnych dotyczących tego samego zakresu. Istotą wykładu, jako dzieła autorskiego jest jego treść zawierająca przekaz określonej myśli intelektualnej twórcy, której granice wytycza z góry zamówiony temat.(..) Wygłoszenie wykładu o charakterze niestandardowym, niepowtarzalnym, spełniającym kryteria twórczego i indywidualnego utworu naukowego jest przedmiotem prawa autorskiego. Ustalenie, że wykład spełnia powyższe standardy, nosi znamiona działalności twórczej i jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, prowadzi do przyjęcia, że strony łączyła umowa o dzieło.” (Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2016 r. sygn. akt. II UK 184/15).

2. Cykl szkoleń

Cykl szkoleń to bez względu kiedy i jak przeprowadzone są to szkolenia (ile dni, ile wykładów w cyklu w ciągu dnia szkoleniowego ilu wykładowców/nauczycieli) to zawsze po pierwsze element organizacji i zarządzania, a po drugie opracowanie sylabusów, programu, konspektów, zajęć, lekcji i wykładów po konkretne prezentacje, teksty opracowanych wykładów.

Umowa o dzieło może obejmować zarówno jeden wykład, kilka, a w tym jeden lub kilka utworów.

3. Zwolnienie z podatku

Zgodnie z art. 43 ust. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, zwolnieni od zapłaty podatku są przedsiębiorcy prowadzący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
  • finansowane w całości ze środków publicznych
  • oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związanych;

Podstawa prawna

  • Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 września 1964 r. (Dz. U. 2017 poz.459)
  • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U.2018 poz. 108)
  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.,(Dz.U 2017.1221)

 

Stan prawny na dzień: 10 kwietnia 2018 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny