Porady eksperta

Sprzedaż rzeczy używanych

Pytanie z dnia 14 września 2017

Przedstawiony problem prawny: sprzedaż rzeczy używanych

Odpowiedź na problem prawny:

Odpowiadając na pytanie, czy sprzedaż rzeczy prywatnych (używanych) w lokalu użytkowym właściciela, który obecnie stoi pusty z powodu braku najemcy powoduje obowiązek zakładania działalności gospodarczej i rozliczania sprzedaży z Urzędem Skarbowym?

Co do zasady, Urząd Skarbowy nie powinien zakwalifikować takiej sprzedaży „garażowej” jako niezarejestrowaną działalność gospodarczą, jednakże to jednak na sprzedającym spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, iż byłyby to rzeczy używane i faktycznie stanowiły własność sprzedającego, w razie wątpliwości Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032) – dalej jako: ustaw o PIT – działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 PIT.

Jednakże, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1221) – dalej jako: ustawa o VAT – działalność gospodarcza obejmuje niezależnie od faktu rejestracji wpisu jako przedsiębiorcy wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, a także działalność osób wykonujących wolne zawody czyli działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016 poz. 1829) – dalej jako: usdg – Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Powyższe oznacza, że Urząd Skarbowy zawsze może ustalać czy de facto tą działalność gospodarczą prowadził ten kto sprzedaje rzeczy używane. Powtórzmy, jeżeli tylko te używane przez siebie i jest to fakt incydentalny, to nie będzie możliwości zakwalifikowania do działalności gospodarczej ani ustalenia z niej dochodu oraz opodatkowania VAT.

Ustawa o PIT przewiduje w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) możliwość odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli nie następuje ono w ramach wykonywanej działalności gospodarczej tylko jeśli ruchomości (np.: książki, znaczki itp.) są sprzedawane jeszcze przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym zostały nabyte, to uzyskany wówczas przychód podległby opodatkowaniu. Zbycie jednak po tym terminie nie jest opodatkowane PIT.

Dodatkowo, należy wskazać również na przepisy Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1150) – dalej jako: ustawa o PCC, która reguluje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sprzedaż rzeczy używanych kwalifikowana jest jako sprzedaż rzeczy i podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Jednakże, Ustawodawca przewidział sytuację, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży rzeczy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 6 tej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Reasumując, pytający można prowadzić sprzedaż rzeczy używanych w wolnym lokalu użytkowym, w którym nie prowadzi się działalności gospodarczej (jak również: w garażu, na bazarze itd.), jednakże sprzedający musi być ich właścicielem dłużej niż sześć miesięcy. Co ważne, zwracamy uwagę, ażeby nie była to działalność wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, bowiem organ podatkowy może uznać to za niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

Podstawa prawna:

  • art. 5a ust. 6, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2016 poz. 2032);
  • art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1221);
  • art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016 poz. 1829);
  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 1, art. 9 pkt 6 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj.: Dz. U. 2017 poz. 1150)

Stan prawny aktualny na dzień 18 września 2017 r

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć