Porady eksperta

Sprzedaż obnośna

Użytkownik serwisu posiada foodtrack z napojami, kanapkami i przekąskami. Zastanawia się w jaki sposób może legalnie prowadzić sprzedaż obnośną na plażach / parkach.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

1. Warunki do produkcji żywności

Na sam początek należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jedzenie powinno być produkowane w odpowiednich warunkach.

Sprzedając produkty pochodzące z foodtracka należy sprawdzić spełnia on określone wymogi dla ruchomych punktów gastronomicznych, które określają przepisy Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 139, str. 1).

Szerzej na ten temat można przeczytać w opracowaniu zamieszczonym w naszym serwisie jestemszefem.pl https://jestemszefem.pl/pomysl-na-biznes/jak-zalozyc-mobilna-kawiarnie-i-sprzedawac-kawe-w-mobilnych-budkach/analiza-prawna

2. Zgłoszenie działalności - PKD

Jeżeli prowadzisz już foodtrack i zarejestrowałeś swoją działalność gospodarczą powinieneś wiedzieć, że należy rozszerzyć prowadzoną działalność o umożliwienie sprzedaży obnośnej.

Sprzedaż obnośna to także działalność gospodarcza, zgodnie z jej definicją wskazaną w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (dalej jako: „PKD”) handel obnośny klasyfikowany jest pod symbolem: 47.99. Z czyli

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

3. Pozwolenie na sprzedaż

Chcąc prowadzić handel obnośny należy uzyskać pozwolenie od zarządcy miejsca, w którym sprzedaż ma być prowadzona. Należy zgłosić się do właściwej przedmiotowo gminy, aby uzyskać informację kto jest zarządcą przedmiotowego miejsca.

Zgoda na sprzedaż wiąże się z konkretną opłatą, różną w zależności od gminy / miasta. Opłata może wynosić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Znacznie bardziej skomplikowana jest sprzedaż na plażach, które znajdują się w pasie technicznym morza. W tym miejscu należy posiadać odpowiednią zgodę, która w niektórych punktach wydawana jest na podstawie przetargu przeprowadzanego przed sezonem.

Proces zatwierdzania takiej działalności reguluje ustawa z dnia 21 marca 2021 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Zgodnie z ustawą, o której mowa wyżej plaża i tereny do niej przyległe to pas techniczny, którego szerokość ma od 10 metrów nawet do 1 km. Urząd morski określa warunki wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż ochronne, w tym do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej.

Urzędy Morskie wydają zgody na wykorzystywanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska ustalając wykorzystanie plaż z gminami zarządzającymi daną gminą.  

Gminy odpowiedzialne za zarządzanie daną plażą organizują przetargi na dzierżawę punktów handlowych na plażach i przyległych do nich promenadach. Przetargi odbywają się przed sezonem letnim i w wielu gminach umowy zawierane są na kilka lat. Aby prowadzić działalność handlową na takim obszarze należy zawrzeć umowę poddzierżawy z konkretnym dzierżawcą wybranym przez gminę.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności;
  3. Ustawa z dnia 21 marca 2021 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U 2022.457 t.j.).

Rodzaje Umów sprzedaży

Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Stronami takiej umowy są kupujący i sprzedający. Umowa zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy lub wykonania usługi i przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Kupujący natomiast jest zobowiązany do zapłaty uzgodnionej ceny oraz odebrania rzeczy.

Umowa sprzedaży jest uregulowana w Kodeksie cywilnym (k.c.). Z kolei Ustawa o prawach konsumenta definiuje także:

  • Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • Umowę zawartą na odległość.

Regulacja nakłada obowiązki na sprzedawców w szczególności w zakresie informacyjnym zarówno przed zawarciem umowy jak i na jej kolejnych etapach. 

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, konsumentom należy się wzmożona ochrona, ponieważ nie występują w transakcjach jako podmiot profesjonalny.  Wprowadzenie ustawy miało na celu zmniejszenie przewagi przedsiębiorcy jako podmiotu profesjonalnego oraz wyrównanie pozycji obu stron. 

Wskazujemy, że z godnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny k.c. (dalej jako: "k.c.") za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sformułowanie to nie dotyczy osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową traci status konsumenta jeżeli dokonuje czynności prawnej – w stosunku do przedsiębiorcy – w bezpośrednim związku z tą działalnością.

Zgodnie z regulacją przedstawioną w k.c. innym rygorem prawnym objęte są  tzw. potocznie klasyczne formy sprzedaży (czyli sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcą (sprzedawcą) i konsumentem (kupującym) niż sprzedaż w obrocie profesjonalnym (pomiędzy przedsiębiorcą (sprzedawcą) i przedsiębiorcą (kupującym)). W drugiej wśród wymienionych sytuacji nie może być bowiem mowy o wyrównywaniu pozycji stron. 

W naszej tabeli przedstawiamy i porównujemy:

  • Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • Umowę zawartą na odległość;
  • Umowę zawartą w lokalu przedsiębiorcy;
  • Umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami;

wskazując ich definicje, podstawę prawną oraz uwzględniając najbardziej charakterystyczne dla nich różnice.

Rekomendujemy szczegółowe zapoznanie się z przygotowanym poradnikiem i dostosowanie regulaminów sprzedaży przedsiębiorstwa pod obowiązujące wymogi i przepisy prawa. 


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!