Porady eksperta

Sprostowanie dokumentów dotyczących zabezpieczenia dotacji z Urzędu Pracy

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Urząd Pracy oferuje możliwość przyznania jednorazowej pomocy w postaci środków pieniężnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Aby uzyskać taką dotację, należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać status osoby bezrobotnej – bywa, że lokalne Urzędy Pracy w odrębnych regulaminach ustalają preferencje wiekowe potencjalnych beneficjentów, bądź długość okresu pozostawania osobą bezrobotną. Warto pamiętać, że bezrobotny starający się o dotację nie może być studentem studiów dziennych (studia zaoczne nie stanowią natomiast przeszkody);
 • nie prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre Urzędy Pracy wydłużają ten okres);
 • w okresie 12 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku nie odmawiać bez uzasadnienia przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu;
 • w okresie 2 lat wstecz od dnia złożenia wniosku nie mieć na koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nieotrzymanie wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności oraz niezłożenie więcej niż jednego wniosku o dotację w tym samym czasie.

Ważne:

Niektóre Urzędy Pracy warunkują możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie dla działalności gospodarczej od minimalnego czasu pozostawania zarejestrowanym bezrobotnym.

Ponieważ środki finansowe przyznawane przez Urząd Pracy pochodzą ze środków publicznych, wniosek o uzyskanie dotacji musi zostać zabezpieczony na wypadek konieczności jej zwrotu (np. przesłanki formalne, wykorzystywanie dotacji niezgodnie z zakreślonym celem).

Najczęściej występującymi formami zabezpieczenia środków są:

 • poręczenie co najmniej dwóch osób;
 • poręczenie wekslowe dokonane przez jedną osobę;
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji do wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami.

Ewentualne błędy w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Pracy, bądź właściwego banku wymagają ich sprostowania na drodze formalnej. Jednym z częściej występujących jest wskazanie w zaświadczeniu o zabezpieczeniu środków jednostki organizacyjnej powiatu, jaką jest Urząd Pracy, zamiast wskazania Skarbu Państwa. Powoduje to nierzadko kłopoty ze strony np. banku blokującego możliwość korzystania z konta w ramach zabezpieczenia. Po dokonaniu blokady środków przez bank, podstawa dokonania tej czynności (a zatem zaświadczenie z Urzędu Pracy) jest niemożliwa do zmiany na podstawie ustnego oświadczenia starającego się o przyznanie dotacji, a z drugiej strony – Urząd Pracy, wobec wadliwego określenia podmiotu udzielającego dotacji, nie uznaje na tej podstawie dokonanej przez bank blokady środków.

Jedynym wyjściem z podobnej sytuacji jest oficjalne pisemne wystąpienie do Urzędu Pracy z wnioskiem o pisemne powiadomienie wnioskodawcy o wadliwości formalnej dokonanego przez bank zabezpieczenia, a tym samym wadliwości zaświadczenia i konieczności zmian, bądź wydania go ponownie. Koronnym argumentem na zasadność dokonania sprostowania jest przede wszystkim celowość przyznawanej w procedurze dotacji – bez prawidłowego dokonania zabezpieczenia środków przez bank i akceptacji tej czynności przez Urząd Pracy, blokuje się możliwość skorzystania ze środków finansowych przez przedsiębiorcę. Z pismem otrzymanym z Urzędu Pracy stwierdzającym uchybienia (i ewentualne sprostowanie danych) należy udać się do oddziału banku z dodatkowym pisemnym wnioskiem o zmianę w treści dokonanej blokady. Zabezpieczenie dokonane przez bank i wydane nowe zaświadczenie będzie mogło być następnie skutecznie uznane przez Urząd Pracy, co pozwoli uruchomić przyznane środki finansowe.

Czas trwania procedury zmierzającej do sprostowania błędu w dużej mierze zależy od przychylności administracji danych instytucji.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380);
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

 

Stan prawny na dzień: 19 kwietnia 2019 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny