Porady eksperta

Rozwiązanie umowy z Inspektorem Danych Osobowych

Użytkownik serwisu zadał pytanie o możliwość rozwiązania umowy z Inspektorem Danych Osobowych, prosząc o wskazanie szczególnych przepisów dotyczących możliwości / braku możliwości rozwiązania umowy z Inspektorem Danych Osobowych.

Zarówno Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak i ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, nie regulują w żadnym szczegółowym zakresie form zatrudniania pracowników na stanowisko Inspektora Danych Osobowych, za wyjątkiem wskazania, że osoba taka może być zatrudniona jako członek personelu bądź wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Zgodnie z powyżej wskazanymi regulacjami administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają Inspektora Ochrony Danych, zawsze gdy:

 • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę;
 • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Inspektorem Danych Osobowych może być osoba fizyczna wyznaczana przez administratora lub podmiot przetwarzający na podstawie kwalifikacji zawodowych, posiadająca fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług.

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami.

Zgodnie z art. 38 RODO Administrator oraz podmiot przetwarzający wspierają inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego jego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.

Administrator oraz podmiot przetwarzający zapewniają, by Inspektor Danych Osobowych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania tych zadań.

Inspektor Danych Osobowych nie może być odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. Inspektor ochrony danych bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.

W żadnych wskazanych powyżej przepisach ustaw nie zostały omówione szczególne formy dotyczące rozwiązania umowy z Inspektorem Danych Osobowych.
Rozwiązanie umowy może nastąpić więc zgodnie z wskazanymi w umowie łączącej strony terminami dotyczącymi jej rozwiązania/wypowiedzenia (w przypadku umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia) bądź zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy, w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za wypowiedzeniem, którego termin wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jednakże należy pamiętać, że rozwiązując umowę z Inspektorem Danych Osobowych, niezwłocznie należy powołać nowego Inspektora Danych Osobowych oraz poinformować o tym właściwe organy kontroli (w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia). Organ kontroli powinien także otrzymać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu nowego Inspektora Danych Osobowych.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy.

Stan prawny na 1 lipca 2020 roku.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny