Porady eksperta

Przekazanie nieruchomości na cele prywatne a dokumentacja księgowa przedsiębiorstwa

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej związanej z przekazaniem nieruchomości na cele prywatne. Prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli trudno określić dokładnie wartość bieżącą mieszkania do sprzedaży z powodu wahań cen (inflacja, wojna) czy można przyjąć wartość mieszkania po cenach wytworzenia (czyli faktycznych kosztach)?

 

Księgowanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

W rozdziale 3 Ustawy o rachunkowości zostały przedstawione regulacje dotyczące procedur obowiązujących podczas inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień roku obrotowego, której głównym celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów spółki. Nawiązując do art. 24, ust. 5 pkt. 2 ustawy zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy należy sporządzić nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.

Zgodnie z art. 27 Ustawy przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami w księgach, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Odpowiedzialność za inwentaryzację ponosi kierownik jednostki. Przepisy wewnętrzne spółki związane z inwentaryzacją powinny być dostępne w instrukcji inwentaryzacyjnej zatwierdzanej przez jej kierownika, który określa skład osobowy tzw. komisji inwentaryzacyjnej. Komisja ta wskazuje i dokumentuje m.in. przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych.

 

Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych i sposób ich ujęcia w księgach

Na wstępnie wskazujemy, że Różnice inwentaryzacyjne mogą mieć charakter niedoborów, które dzieli się na niedobory pozorne i usprawiedliwione (uzasadnione) oraz nieusprawiedliwione (nieuzasadnione), a także szkód, spowodowanych obniżeniem przydatności gospodarczej danego składnika zapasów oraz nadwyżek. Porównanie stanów wynikających ze spisu z natury ze stanami ewidencji księgowej należy do obowiązków księgowości.

Stosownie do wskazówek zawartych w stanowisku w sprawie inwentaryzacji zapasów, różnice inwentaryzacyjne wynikające z porównania wyników spisu z natury z danymi księgowej ewidencji zapasów, pogrupowane według rodzajów zapasów i osób za nie odpowiedzialnych, księgowy przenosi z arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych do zestawienia różnic ilościowych (niedobory, nadwyżki) i zestawienia różnic jakościowych (szkody). Sprawdzone i kompletne zestawienia różnic księgowy przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej w celu określenia przyczyn powstania różnic i zaproponowania kierownikowi jednostki sposobu ich rozliczenia.

Wyniki rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych, komisja inwentaryzacyjna ujmuje w protokole rozliczenia różnic, zawierającym wnioski co do sposobu ich rozliczenia wraz z uzasadnieniem. Może to również nastąpić na odpowiednio rozbudowanym zestawieniu różnic ilościowych i jakościowych. Protokół w celu zatwierdzenia przekazywany jest kierownikowi jednostki.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Na koniec wskazujemy, że w razie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych rekomendujemy wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Wystąpienie przez Przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia przedsiębiorcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, a w przypadku kilku wnioskodawców jest mnożona przez ich ilość). Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od złożenia wniosku na nr właściwy Organu. Organ wydaje interpretacje podatkową w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie otrzymamy interpretacji sporządzonej przez Organ, to można przyjąć, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).

W celu uzyskania kompleksowej porady dotyczącej indywidualnego udokumentowania przesunięcia nieruchomości z działalności gospodarczej na cele prywatne rekomendujemy kontakt z biurem księgowym lub doradcą podatkowym lub złożenie w/w interpretacji podatkowej. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w naszym serwisie w przedmiocie złożenia wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława

Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy 

Stan prawny na dzień: 14 marca 2024 r.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.).

2)      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

3)      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

 

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT