Porady eksperta

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę niepełnoletnią a składki ZUS

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę nieletnią. Czy w takim przypadku istnieje konieczność odprowadzania składek ZUS?

W pierwszej kolejność należy wskazać, że osoba niepełnoletnia może prowadzić w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu kilku warunków.

Przede wszystkim, aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce należy posiadać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawną uzyskujemy z chwilą urodzenia. Jest to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność do czynności prawnej uzyskujemy co do zasady wraz z osiągnięciem pełnoletności.

Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych bez zgody swojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego może m.in.:

  • zawierać umowy tzw. w sprawach życia codziennego (np. zawarcie umowy sprzedaży w sklepie);
  • samodzielnie rozporządzać i dysponować swoimi zarobkami, (co do zasady);
  • rozporządzać przedmiotami oddanymi jej przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku;
  • podpisać umowę o pracę oraz dokonywać czynności prawnych, które jej dotyczą

Powyższy zakres nie przewiduje jednak możliwości samodzielnego założenia przez osobę nieletnią działalności gospodarcze. Oznacza to, że taka osoba może założyć jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie za zgodą rodziców / przedstawicieli ustawowych. W takiej sytuacji osoba niepełnoletnia będzie widniała w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jednakże umowy zawierane pomiędzy firmą a jego klientami będą musiały być zawarte za zgodą rodziców / prawnych opiekunów nieletniego.

W wyjątkowych sytuacjach do dokonania czynności tzw. przekraczających zwykły zarząd potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego (np. zaciągnięcie w imieniu przedsiębiorstwa przez nieletniego dużego zobowiązania). W takim przypadku rodzice / opiekunowie nieletniego powinni wystąpić o zgodę do sądu rodzinnego o zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu nieletniego.

Aby rozpocząć prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP . W zależności od tego, ile ma się czasu i gdzie aktualnie się znajduje, przyszły przedsiębiorca – również nieletni za zgodą opiekuna, ma cztery opcje na złożenie wniosku:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
  • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
  • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego - e-PUAP.

Większość czynności możemy wykonać przez Internet. W przyszłości tym samym formularzem (CEIDG-1) zgłasza się wszelkie zmiany danych. Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia. 

We wniosku CEIDG należy podać m.in. rodzaj działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Osoba nieletnia może za zgodą opiekuna może prowadzić dowolny rodzaj działalności gospodarczej zgodny z obowiązującym prawem.

Wypełniając formularz wybieramy również formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Wprawdzie większość przedsiębiorców pozostaje przy skali podatkowej, to warto skonsultować z biurem księgowym inne formy opodatkowania działalności gospodarczej.  Sprawa wygląda podobnie z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Zakładając działalność gospodarczą, bez względu na wiek przedsiębiorcy – jesteśmy zobligowani do obowiązkowego zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i odprowadzania składek ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracujemy jednocześnie na podstawie umowy o pracę – wówczas zgłaszamy się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

Stan prawny na dzień: 13 listopada 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT