Porady eksperta

Prowadzenie działalności gospodarczej, a praca na etacie

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym możliwości połączenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej z zakresu oprogramowania. Obecnie jest na podatku liniowym 19%. Wskazał, że umowa o pracę obejmowałaby obowiązki testera aplikacji, zakres ten więc nie pokrywa się z zakresem działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy istnieją jakieś przeciwskazania do zawarcia takiej umowy?

Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców 

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Obowiązujące przepisy nie wykluczają zatem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na etacie. Są jednak określone warunki, jakich należy przestrzegać, aby nie narazić się na konflikty z pracodawcą, ewentualnie z urzędem ochrony konkurencji i konsumentów czy urzędem skarbowym.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace objęta jest zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej na podstawie art. 1011- 1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 kodeks pracy (dalej jako: „k.p.”). Zgodnie z tymi przepisami 

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

Rekomendujemy więc wcześniejsze upewnienie się, że prowadzona przez pracownika działalność nie narusza reguły zakazu konkurencji. Ponadto, w praktyce wielu pracodawców stosuje inne klauzule ograniczające prowadzenie przez pracowników działalności innej niż stosunek pracy. Rekomendujemy dokładną analizę umowy zawartej z pracodawcą przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Jeżeli po analizie umowy przedsiębiorca uzna, że prowadząc działalność gospodarczą nie będzie naruszał reguł zakazu konkurencji ani nie spoczywają na nim żadne inne obowiązku dotyczące dodatkowego prowadzenia własnej działalności, nie jest obowiązany do informowania pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej (przy założeniu, że taki obowiązek nie został na niego nałożony w umowie o pracę).

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim w danym roku wykonywał je ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, nie może wybrać jako formy opodatkowania działalności podatku liniowego. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje czynności o zbieżnym zakresie do tego wykonywanego na podstawie stosunku pracy należy rozważyć zmianę metody opodatkowania. Jednakże przedsiębiorca nadal może korzystać z uprawnienia do opodatkowania podatkiem liniowym, w przypadku gdy wystawione rachunki albo faktury będą dotyczyły usług o innym zakresie niż te, które wykonywała w ramach umowy o pracę.

Warto również dodać, że pracując na etacie i podejmując się dodatkowo prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany z tytułu działalności opłacać jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest jednak, aby wynagrodzenie otrzymywane z pracy na etat było równe lub wyższe od płacy minimalnej.

Podsumowując, praca na etacie i prowadzenie działalności nie wykluczają się. Należy jednak pamiętać o dokładnym przeanalizowaniu umowy o pracę pod kątem ewentualnych klauzul ograniczających podejmowanie takiej działałalności oraz o rozdzieleniu pracy wykonywanej w ramach własnej działalności i tej wykonywaną w ramach zadań wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to nie tylko różnego rodzaju działań, ale także czasu, jaki należałoby jednoznacznie rozdzielić w związku z pracą etatową, a prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 15 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, daje ona poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!