Porady eksperta

Prawo do zastosowania 8% stawki VAT

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wykonując usługę konserwacji urządzenia w węźle ciepła wiążącą się z wymianą elementów eksploatacyjnych tego urządzenia może naliczyć stawkę VAT 8%?
Wskazał, że węzeł ciepła jest w budynku mieszkalnym administrowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową w którym znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni do 150m2. Węzeł cieplny i jego urządzenia odpowiadają za zaopatrzenie budynku i mieszkań w ciepła wodę na cele centralnego ogrzewania. 

Zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa”), wobec towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do Ustawy podatnik może odnaleźć m.in.:

 1. towary spożywcze, 
 2. towary zwykle używane w rolnictwie, 
 3. towary związane z ochroną zdrowia,
 4. pozostałe towary
 5. oraz niektóre usługi.

Do identyfikacji usług opodatkowanych obniżoną stawką 8% podatnik winien wykorzystywać klasyfikację PKWiU 2015. Załącznik nr 3 jednak nie obejmuje wszystkich przypadków związanych z możliwością użycia obniżonej stawki podatku VAT – 8%.

Obniżoną 8-procentową stawkę podatku VAT podatnik może zastosować do czynności:

 1. dostaw lub budowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 2. remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponadto stawkę 8% podatku VAT podatnik zastosuje do sprzedaży usług konserwacyjnych dotyczących: 

 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych; 
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W praktyce często poruszanym tematem w zakresie stawki na usługi budowlano-montażowe jest wykonanie zabudowy o charakterze trwałym w budynku. W szczególności problematyczne jest to, czy taka zabudowa może być kwalifikowana jako modernizacja. Wytyczne w tym zakresie płyną z wyroku WSA w Łodzi z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 496/19, gdzie WSA stwierdził, iż: 

Z zabudową meblową o charakterze trwałym mamy do czynienia także wówczas, gdy jej demontaż powoduje uszkodzenie elementów zabudowy, a także uszkodzenie trwałych elementów budynku (lokalu), wynikające z usunięcia mocowania elementów zabudowy, także, gdy sama konstrukcja budynku nie doznaje uszczerbku poprzez fakt demontażu mebli.

Podobne stanowisko można znaleźć w wyroku NSA z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 792/19. Innymi słowy, sądy administracyjne potwierdzają, że usługi montażu trwałej zabudowy np. kuchni mogą korzystać z obniżonej stawki, jeżeli spełnione zostaną pozostałe kryteria. Na podstawie cytowanych wyroków sądów można uznać, że stawka 8% znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy odłączenie montowanej części budynku spowoduje zmiany/uszkodzenia w bryle budynku.

Natomiast druga kategoria świadczeń, w przypadku których można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT (8%), dotyczy robót konserwacyjnych, rozumianych jako prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej budynków lub ich części, inne niż prace remontowe. Przepis nie ma zastosowania do robót konserwacyjnych, jeżeli wartość użytych do takich robót materiałów przekracza 50% wartości świadczenia. Ustawodawca zatem zdecydował o obniżonej stawce w zakresie świadczeń, w przypadku których przeważającym elementem jest usługa, i to ściśle określona usługa konserwacji budynku. Roboty konserwacyjne w świetle ustawy o VAT to roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, inne niż remont. Zatem obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 8% dla robót konserwacyjnych dotyczy:

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
 • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12 – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Mając na powyższe, należy podkreślić, że obniżonej stawki podatku VAT 8% nie można stosować dowolnie dla wszystkich dostaw budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym czy też remontów, modernizacji, konserwacji tych budynków, lokali mieszkaniowych itp. Należy skonkretyzować przede wszystkim, czym są użyte w ustawie budynki mieszkaniowe. Zgodnie z Ustawą przez określenie „budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym” należy rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części (wyłączając lokale użytkowe):

 • budynki mieszkalne stałego zamieszkania znajdujące się w PKOB w dziale 11;
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 (PKOB);
 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację.

Warto zaznaczyć, że do zakresu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie należy załączać:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Mając na względzie fakt, że Użytkownik wykonuje usługę konserwacji urządzenia w węźle ciepła wiążącą się z wymianą elementów eksploatacyjnych tego w budynku mieszkalnym w którym znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni do 150m2 prawdopodobnie może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT. Z uwagi jednak na brak jednolitego stanowiska organów podatkowych w zakresie stosowania przepisów Ustawy, rekomendujemy użytkownikowi wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.  Opłata od takiego wniosku wynosi 40 zł. Jest to oficjalna interpretacja organu skarbowego przedstawionego przez wnioskodawcę problemu prawa podatkowego. Przedstawia odpowiedź organu na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych sytuacji opisanej we wniosku. Podatnik zadaje pytanie oraz przedstawia swoje stanowisko w zakresie rozumienia i stosowania przepisów prawa podatkowego w jego sytuacji, a organ podatkowy w terminie do 3 miesięcy stwierdza, czy stanowisko zaprezentowane we wniosku jest prawidłowe, czy też nie.

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia wnioskodawcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Wnioskodawca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Więcej na temat interpretacji podatkowej oraz sposobu jej uzyskania dowiesz się z naszego artykułu – https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac.  

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 15 września 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!