Porady eksperta

Podatek od dzierżawy gruntów rolnych i nieruchomości

Użytkownik naszego serwisu jest rolnikiem, który wydzierżawił grunty na których znajdują się nieruchomości swojemu sąsiadowi. Użytkownik zwrócił się do naszych ekspertów z prośbą o wskazanie jakie podatki w takim stanie faktycznym powinny być  odprowadzane.

Na samym wstępie należy wskazać, że zgodnie. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (dalej jako: „ustawa o podatku rolnym”) „Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.”

W innych przypadkach, należy uznać, że dzierżawca jest wyłącznie posiadaczem zależnym, a konsekwencji obowiązek podatkowy spoczywa na wydzierżawiającym. Oczywiście nie istnieją przeciwskazania aby w umowie dzierżawy zawartej pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą wskazać, że to dzierżawca będzie ponosił koszt podatku, nie jest to jednakże tożsame z faktem, iż to właściciel gruntu jest podatnikiem i to na nim spoczywa obowiązek podatkowy.

Należy wyjaśnić, że umowa dzierżawy zawarta na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych to umowa zawarta przez wydzierżawiającego – osobę pobierającą emeryturę rolną bądź rentę strukturalną oraz dzierżawcę – osobę, która na gruntach będzie prowadziła działalność rolniczą (taka osoba sprawdzana jest w zakresie spełniania przesłanek objęcia jej statusem ubezpieczenia społecznego rolników). Taka umowa powinna zostać zatwierdzona przez właściwego miejscowo Wójta. W sytuacji gdy nie zostają spełnione przesłanki dla zawarcia takiej umowy- zgodnie z powyższymi akapitami, to na wydzierżawiającym spoczywa obowiązek podatkowy.

Następnie należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy „Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.”.

Problematyczna staje się kwestia gdy budynek usytuowany na nieruchomości nie stanowi budynku związanego z działalnością rolnicza lecz budynek mieszkalny, a grunt nie ma charakteru użytku rolnego. W takiej sytuacji w doktrynie i orzecznictwie pojawiają się odmienne stanowiska. Większość organów podatkowych, wskazuję, że nadrzędny w takiej sytuacji wydaje się być status gruntu w ewidencji gruntów i budynków (patrz np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 roku wydany w sprawie o sygn.. akt I SA/Wr 161/11, bądź wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2011 roku wydany w sprawie o sygn.. akt I SA/Por 378/11 ).

Są jednakże sądy, które podzielają stanowisko, że jeżeli nieruchomość została wyłączona z użyteczności rolnej, stanowi nieużytek i jest przeznaczone na cele mieszkalne więc podatnicy powinni uiszczać podatek od nieruchomości.

Z uwagi na odmienne stanowiska sądów w tym zakresie, zaleca się albo sprawdzenie na jakim stanowisku stoją sądy właściwe miejscowo dla nieruchomości, albo wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym

W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową

Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Podsumowując powyższe należy wskazać, że jeżeli na gruncie rolnym, który został sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza niż działalność rolnicza a budynki na niej posadowione to nie budynki mieszkalne to grunt taki objęty jest podatkiem rolnym, a podatnikiem jest właściciel gruntu (chyba, że umowa dotyczy umowy dzierżawy zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników bądź uzyskiwaniu rent strukturalnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U 2020.333.t.j.)

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny