Porady eksperta

Podatek od dochodu zagranicą

Czy na osobie, która uzyskuje dochody wyłącznie w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i która nie uzyskuje żadnego innego dochodu Polsce spoczywa obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego w Polsce?

Użytkownik serwisu, który zadał pytanie pracuje w firmie naftowej dokonującej odwiertów na wodach terytorialnych Angoli. Polska nie zawarła z tym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Wedle uzyskanej informacji od dochodu podatnika podatek został pobrany w Angoli zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium tego państwa.

Odpowiedź:

Jeżeli podatnik jest polskim rezydentem to w Polsce spoczywa na nim obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego.

Obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce spoczywa na wszystkich osobach, które są polskimi rezydentami podatkowymi. Powyższa zasada wynika z  art. 3  pkt 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.  (dalej definiowana jako: „ustawa o PIT” ). Powołany przepis stanowi, że  osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów co zatem oznacza, że mają nieograniczony obowiązek podatkowy

Odpowiedź należy rozpocząć od ustalenia, kogo dokładnie ten obowiązek dotyczy. Wedle Ustawy o PIT jako osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)

lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Do ustalenia  rezydencji podatkowej zastosowanie mają przepisy ustawy o PIT z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które co do zasady stosuje się w pierwszej kolejności. W przypadku wykonywania pracy na terytorium kraju, z którym nie wiążę Polski umowa o unikana podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała wyłącznie ustawa o PIT. 

Oceniając, w którym z państw znajduje się faktyczne centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy brać pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne analizowanej osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 10 czerwca 2009 r., I SA/Op 164/09, LEX nr 510684).

Duże znaczenie dla ustalenia, gdzie dana osoba ma miejsce zamieszkania, mają przesłanki subiektywne (zamiar danej osoby). Istnienie, bądź nie, tych subiektywnych przesłanek może być oceniane na podstawie dających się zaobserwować obiektywnie zachowań danej osoby. Nie ma znaczenia rozstrzygającego oświadczenie danej osoby o jej zamiarach (tak Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., II FSK 165/10, POP 2011, z. 4, s. 372-374).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

W konsekwencji zatem uznanie że Użytkownik serwisu jest polskim rezydentem podatkowym będzie prowadzić do wniosku, że jest on objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Co za tym idzie na Użytkowniku, niezależnie od regulacji obowiązujących na terytorium Angoli, spoczywać będzie w takim przypadku obowiązek złożenia deklaracji PIT-36 (oraz załącznik PIT-ZG) w Polsce.  Do opodatkowania dochodu uzyskanego w Angoli zastosowanie będą miały przepisy art. 27 ust. 9 i 9a. ustawy o PIT.  

Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna(stan na dzień 25.05.2020 roku):

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j. z dnia 2019.07.25).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny