Porady eksperta

Opodatkowanie dochodu, a sprzedaż rzeczy używanej przez Konsumenta

Przedstawiony problem prawny: opodatkowanie dochodu, a sprzedaż rzeczy używanej przez Konsumenta

Odpowiedź na problem prawny:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 361) – dalej jako: Ustawa – źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie innych rzeczy (rzeczy ruchomych), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W sytuacji, gdy sprzedaż rzeczy dokonywana jest przez podatnika w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas będzie ona posiadać znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; w związku z tym przychody uzyskane z tego tytułu zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast, gdy sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej lecz jednak jest dokonywana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ww. ustawy; są to przychody z odpłatnego zbycia rzeczy, uwzględniane do ustalenia dochodu od opodatkowania.

Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy już używanych nie generuje przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli sprzedaż rzeczy ruchomych następuje po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano ich nabycia.

Jednak w przypadku umowy sprzedaży rzeczy zachodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 626) – dalej jako: pcc – który stanowi, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in.: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 4 pkt 1 pcc – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży, co do zasady ciąży na kupującym.

Na marginesie, przepis art. 7 ust. 1 pcc określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży m.in. rzeczy ruchomych - 2%.

Podstawa prawna:

  • Art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 361);
  • Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), 4 pkt 1, 7 ust. 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 626).

Stan prawny aktualny na 24 czerwca 2015 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst