Porady eksperta

Odpowiedzialność inwestora w kwestiach regulowania faktur wystawionych przez podwykonawcę

Zapytanie: Odpowiedzialność inwestora w kwestiach regulowania faktur wystawionych przez podwykonawcę

Przy realizacji danego przedsięwzięcia, inwestycji, przedsiębiorca/inwestor często zleca wykonanie prac budowalnych czy ogólnie realizację inwestycji innym podmiotom na podstawie umowy obejmującej głównie roboty budowlane. Taki podmiot nazywany jest wykonawcą. Wykonawca również może realizować niektóre swoje zadania za pomocą innych podmiotów, które wtedy nazywane są podwykonawcami. Umowę o roboty budowlane regulują przepisu Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658).

Art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego określa odpowiedzialność, jaką ponosi inwestor i wykonawca w stosunku do roszczeń podwykonawcy o zapłatę należnego mu wynagrodzenia. To na jego podstawie podwykonawca musi sformułować swoje roszczenie. Kodeks określa odpowiedzialność inwestora i wykonawcy jako solidarną – oznacza to, zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego, że zarówno inwestor, jak i wykonawca są dłużnikami podwykonawcy; jeśli jeden z nich spełni zobowiązanie w całości lub w części (zapłaci należne świadczenie lub jego część podwykonawcy), to drugi z nich jest zwolniony ze spełnienia odpowiednio tej części lub całości świadczenia.  A zatem, jeśli przykładowo przedsiębiorca wystawiał faktury zarówno inwestorowi, jak i wykonawcom, a następnie od któregoś z nich nie otrzymał zapłaty, może wystąpić do każdego z nich, wzywając do uiszczenia należnych kwot. Następnym krokiem, w przypadku braku uiszczenia oczekiwanych kwot, jest wystąpienie z roszczeniem do sądu przeciwko inwestorowi i wykonawcy, obu łącznie bądź każdemu z osobna o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac zgodnie z zawartą umową.

Oczywiście, podwykonawca może domagać się zapłaty jedynie za czynności, których dokonał na podstawie umowy zawieranej z wykonawcą; nie może domagać się zapłaty za roboty, które zrealizował, a które nie były wymienione w zawartej umowie. Natomiast sama odpowiedzialność inwestora również ma swoje ograniczenie, wskazane w art. 6471 §  3 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, jeśli ustalona między wykonawcą a podwykonawcą wysokość zapłaty jest wyższa niż wynagrodzenie należne samemu wykonawcy od inwestora.

Roszczenie pieniężne podwykonawcy może być dochodzone jedynie przy spełnieniu określonych przesłanek. Przede wszystkim jego roszczenie musi być wymagalne (upłynął termin, do którego miało być zapłacone zgodnie z umową) i dotyczyć wyłącznie zapłaty za roboty budowlane, umowa między nim a wykonawcą musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a na jej zawarcie musiał wcześniej wyrazić zgodę inwestor. Powinno to wynikać z odpowiednich dokumentów. Tak więc, jeżeli inwestor nie wyraził zgody na danego podwykonawcę w określonym zakresie prac, to nie będzie odpowiedzialny solidarnie z wykonawcą.

Stan prawny na dzień: 21 lutego 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst