Porady eksperta

Na podstawie jakich umów można wykonywać biżuterię w celu zarobkowym i prowadzić sklep internetowy

Pytanie z dnia 28 września 2016

Przedstawiony problem prawny : Na podstawie jakich umów można wykonywać biżuterię w celu zarobkowym i prowadzić sklep internetowy.

Odpowiedź na problem prawny:

Biżuterie w celu zarobkowym można wykonywać bądź na podstawie umowy o dzieło, bądź prowadząc indywidualną działalność gospodarczą (już jako przedsiębiorca).

Osoba wykonująca biżuterię w celu zarobkowym nie musi jednak od razu zakładać działalności gospodarczej, może wykonywać osobiście prace jako osobista o ile nie przybiera to postaci i formy działalności gospodarczej.

Działalność artystyczna jest także opodatkowana na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (Dz.U 2012 poz 361 z późn. zm.) i podlegać obowiązkowemu podatkowi dochodowemu opłacanemu przez wykonawcę biżuterii do Urzędu Skarbowego (PIT 11).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi

- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, a także

-przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane min. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

Kryterium umożliwiającym rozróżnienie działalności wykonywanej osobiście od działalności gospodarczej jest wystąpienie znamion działalności gospodarczej między innymi:

-rejestracja podatnika jako podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy),

-faktyczne wykonywanie działalności w celach zarobkowych,

-zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek,

-zorganizowany i ciągły (powtarzalny i stały) charakter działalności.

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą działalność gospodarcza różni się od działalności wykonywanej osobiście w szczególności charakterem (zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (stały i powtarzalny).

Trzeba pamiętać między innymi że, w przypadku w którym rękodzieło jest wykonywane, fotografowane i umieszczane na stronie internetowej ze wskazaniem ceny mamy działalność zorganizowaną i zarobkową spełnia więc ona kryteria działalności gospodarczej i wymaga rejestracji.

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z rejestracją w CEiDG, zgłoszeniem w US i ZUS. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do odprowadzania składek do ZUS oraz płatności podatku dochodowego i podatku VAT (w przypadku rękodzieła)

Jeżeli nie chcemy zakładać działalności gospodarczej charakter naszej pracy forma i sposób nie może spełniać wyżej omówionych kryteriów, a wówczas rękodzieło może być sprzedawane na podstawie umowy o dzieło w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podpisania umowy o dzieło nie może ono już istnieć- jego powstanie ma więc charakter przyszły, dzieło musi mieć charakter indywidualny i ściśle określony w umowie.

W przypadku umowy o dzieło to zlecający ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego do US

Podsumowując:

Przykład:

Osoba fizyczna posiada sklep internetowy będący jej stałym źródłem utrzymania, w sklepie wystawione wykonane i sfotografowane rękodzieła oraz wskazana jest cena – Działalność spełniać będzie kryteria dla obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Przykład:

Osoba fizyczna prowadzi swoją stronę internetową jako artysta, fotografuje swoje prace wykonane już na zamówienie. Na stronie internetowej wskazana jest możliwość złożenia zamówienia na dzieło o indywidualnym charakterze, wykonywana działalność nie stanowi przy tym stałego źródła utrzymania, prace wykonywane są sporadycznie. – Działalność może być wykonywana na podstawie zawieranych z klientem indywidualnych umów o dzieło.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość zatrudnienia pracownika do wykonywania rękodzieła na podstawie umowy o pracę nakładczą(tzw. chałupniczą) uregulowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r., (Dz.U 1976 poz. 3.19 z poźn. zm.). Umowa taka powinna być zawarta na piśmie i powinna określać: rodzaj pracy, rodzaj umowy, termin rozpoczęcia pracy oraz zasady wynagrodzenia. Pracownik sam organizuje sobie czas pracy, a praca może być wykonywana w domu. Dodatkowo umowa powinna zawierać minimalną miesięczną ilość pracy, którą pracownik powinien wykonać. W braku odmiennych postanowień pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi surowce, materiały lub inne przedmioty oraz narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania określonej pracy.

Stan prawny na dzień: 30 września 2016 r.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., (Dz. U 2012 poz. 361 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r., (Dz.U 1976 poz. 3.19 z poźn. zm.)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć