Porady eksperta

Likwidacja Zespołu Kółek Rolniczych

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej zgłoszenia do KRS likwidacji Zespołu Kółek Rolniczych. Wskazała, że ma przygotowane dokumenty KRS-Z61, KRS-ZK, KRS-ZR i pozostałe oświadczenia i uchwały, lecz w formie papierowej. Żadne dokumenty do KRS nie zostały jeszcze złożone. Jakie wnioski należy przesłać elektronicznie, skoro w PRS brak jest tych wymienionych powyżej?

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat za swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w prawie. W związku z powyższym, poniżej przedstawimy jedynie ogólne regulacje prawne dotyczące zagadnień, o których mowa w zapytaniu.

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, takie które już są zarejestrowane i te, które powstają składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych (dalej: „PRS”). Formularze w wersji elektronicznej dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na PRS.

 Zgodnie z art.  15Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (dalej: „Ustawa”)

Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych.

Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kółko rolnicze podlega wykreśleniu z rejestru, jeżeli:

  1. podjęta zostanie, zgodnie ze statutem, uchwała o rozwiązaniu kółka;
  2. uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez organ rejestrowy na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu;
  3. liczba członków kółka osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 17 ust. 1;
  4. w innych wypadkach przewidzianych w ustawie.

Powyższe przepisy oznaczają, że kółko rolnicze, tak jak każda inna organizacja podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego podlega wykreśleniu po zaistnieniu określonych przesłanek.

Na stronie rządowej znajduje się Instrukcja wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z jej treścią, aby utworzyć wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego w pierwszej kolejności w oknie głównym aplikacji, w bloku „Złóż wniosek lub pismo”, na zakładce „Wnioski” należy wybrać kategorię wniosku „Wnioski o wykreślenie z KRS”. Następnie należy uzupełnić zakładkę „Nazwa wniosku”. Można pozostawić nazwę sugerowaną przez system lub zmodyfikować i wprowadzić własną nazwę wniosku. Dalszy krok to uzupełnienie danych podmiotu poprzez wskazanie numeru KRS. Informacje, które należy uzupełnić w dalszej kolejności to: wnioskodawca oraz Sąd, do którego składany jest wniosek. Kolejna zakładka to „wykreślenie” - należy wybrać przyczynę wykreślenia podmiotu z rejestru. Natomiast na zakładce „Załączniki” można (opcjonalnie) dołączyć załączniki do wniosku wykorzystując przycisk „Dodaj dowolny dokument”.

Korzystając z przycisku „Sprawdź poprawność” dostępnego w panelu „Działania” możemy (na dowolnym etapie uzupełniania formularza) sprawdzić poprawność jego wypełnienia. Jeżeli formularz jest kompletny i poprawnie wypełniony, używając przycisku „Pokaż wniosek”, można podejrzeć wniosek w formacie, w jakim zostanie on wysłany do sądu rejestrowego. Poprawnie wypełniony wniosek jest gotowy do podpisania i opłacenia.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 30 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 281).
  2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT