Porady eksperta

Kontrakt menadżerski dla członka zarządu

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem czy członkowi zarządu zatrudnionemu w oparciu o umowę B2B wygasa zezwolenie na pobyt czasowy? Czy powinien ubiegać się tylko o zezwolenie na pracę typu B, aby móc dalej współpracować ze spółką?

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Zgodnie z art. 88 ust 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy („Ustawa o promocji zatrudnienia”) zezwolenie na pracę jest wymagane, jeśli cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W związku z powyższym należy przyjąć, że jeśli pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się z koniecznością krótszego pobytu na terenie Polski, zezwolenie takie w ogóle nie będzie konieczne.
Pytający wskazał, że okres ważności obecnie posiadanych przez niego pozwoleń dobiega końca. Z treści pytania nie wynika szczegółowo jakimi typami pozwoleń obecnie dysponuje pytający. W pierwszej kolejności należy wskazać, że obowiązujący obecnie w Polsce stan epidemii spowodował istotną modyfikację w zakresie okresów obowiązywania pozwoleń na pracę lub pobyt na terenie Polski.

Zgodnie z art. 15zzq Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa Covidowa”), jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 Ustawy o promocji zatrudnienia, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

Podobnie w wypadku konieczności złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z art. 15z Ustawy Covidowej Jeżeli termin do złożenia takiego wniosku wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, stan epidemii został wprowadzony na obszarze Polski w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania i ze względu na brak jego odwołania na chwilę obecną trwa nadal.

W związku z powyższym w rzeczywistości okres ważności pozwoleń posiadanych przez użytkownika serwisu został z mocy prawa przedłużony na nieznany w chwili obecnej okres. Z chwilą odwołania ww. stanu epidemii okres ważności pozwolenia lub termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, upłynie dopiero 30 dnia po dokonaniu takiego odwołania stanu epidemii.
Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 2 Ustawy o cudzoziemcach, jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych (albo też braki takie zostały uzupełnione w terminie) jego pobyt na terytorium Polski uważa się za legalny od dnia złożenia takiego wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Podsumowując należy podkreślić, że w chwili obecnej okresy ważności omawianych pozwoleń zostały przedłużone. Po odwołaniu stanu epidemii pozwolenia będą jeszcze ważne przez okres 30 dni i o tyle też zostanie przedłużony okres na złożenie wniosków na o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli użytkownik nie planuje w związku z wykonywaną funkcją przebywać w Polsce łącznie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, nie będzie konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Jeżeli jednak okres pobytu w Polsce miałby być dłuższy, konieczne będzie złożenie wniosku o zezwolenie, jednak nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia - zgodnie z art. 88a ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia. Redakcja wskazanego przepisu w powiązaniu z przytoczonymi przepisami Ustawy Covidowej w oczywisty sposób jest niefortunna i sugeruje, że wniosek taki powinien zostać złożony dokładnie w dniu odwołania stanu epidemii tak, aby zachować wyznaczone okresy. W takim wypadku należy mieć na uwadze, że kluczowe jest samo złożenie wniosku, a ewentualne braki formalne będzie można uzupełnić na wezwanie organu rozpatrującego wniosek. Organem takim będzie odpowiedni wojewoda właściwy ze względu na siedzibę zatrudniającej spółki.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, w wypadku wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców właściwym typem zezwolenia będzie zezwolenie na pracę B. Zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba, że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może być wydane na okres powyżej 3 lat jednak nie dłuższy niż 5 lat.


Porada została przygotowana przez prawników Kancelarii Gessel, Koziorowski Sp. k.

Podstawa prawna (stan na dzień 26 marca 2021 r.):

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny