Porady eksperta

Jednoosobowa spółka z o.o. a obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne

Użytkownik naszego serwisu rozważa założenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Użytkownik zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przy założeniu podjęcia działalności gospodarczej we wskazanych powyżej wariantach.

1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – składki na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarcza, jest obowiązany do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorca, który nie jest uprawniony do skorzystania z żadnej ulgi powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę.Przedsiebiorca jest obowiązany uiszczać składki na ubezpieczenie:

 • Emerytalne;
 • Rentowe;
 • Wypadkowe;
 • Chorobowe;
 • Fundusz pracy;
 • Zdrowotne.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z szeregu ułatwień. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców: 

przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Taki przedsiębiorca może skorzystać z ulg takich jak:

 • ulga na start;
 • preferencyjne składki ZUS;
 • „mały ZUS”

Ulga na start oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca może korzystać z tej ulgi przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. W czasie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca jest obowiązany wyłącznie do odprowadzania obligatoryjnej składki na ubezpieczenie zdrowotne.  

Następnie po upływie okresu ulgi na start, przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z preferencyjnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać z tej ulgi przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • nie prowadzić wcześniej innej działalności gospodarczej przez 60 miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia aktualnej działalności gospodarczej
 • nie wykonywać na rzecz byłego pracodawcy tych samych usług, które świadczyło się dla niego w ramach stosunku pracy przez ostatnie 2 lata.

Preferencyjne składki wynoszą 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Po okresie korzystania z preferencyjnych składek ZUS, przedsiębiorca może skorzystać z tzw. „Małego ZUSu”.

Korzystanie z tzw. Małegu ZUSu oznacza uiszczanie składek w obniżonej wysokości przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjąć każdy miesiąc, w przedsiębiorca podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień́.

Opłacając tzw. Mały ZUS przedsiębiorca uiszcza składki w wysokości ustalonej na podstawie dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Wysokość składek nie może być niższa od równowartości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

2. Jednosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – składki na ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązany do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe oraz zdrowotne, dodatkowo przedsiębiorca może uiszczać składkę na ubezpieczenie chorobowe).

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powinien opłacać składki ubezpieczenia społeczne w wysokości nie mniejszej niż 60% podstawy prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W doktrynie panuje sprzeczność czy wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może skorzystać z ulg, które przysługują przedsiębiorcy, który rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (ulga na start, preferencyjne składki ZUS, mały ZUS).

W naszej ocenie, ulgi te nie przysługują wspólnikowi jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże z uwagi na skomplikowany charakter zapytania oraz rozbieżność w doktrynie, rekomendujemy wystąpienie do właściwego miejscowo inspektoratu ZUS o udzielenie pisemnej odpowiedzi w tym zakresie. Taka odpowiedz będzie stanowiła ewentualne zabezpieczenie przedsiębiorcy w przypadku późniejszego dochodzenia roszczenia przez ZUS.

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 423 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 162),

Stan prawny na 31 lipca 2020 roku.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Jak wyliczać wynagrodzenie pracownika?

Przedsiębiorca, który decyduje się na zatrudnienie pracownika powinien wcześniej przeprowadzić analizę kosztów, które się z tym wiążą.

Zapłata wynagrodzenia należnego pracownikowi to nie jedyny obowiązek pracodawcy, który wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest także uiścić należne składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, wśród których znajdują się m.in.:

 • Składka na ubezpieczenie emerytalne;
 • Składka na ubezpieczenie rentowe;
 • Składka na ubezpieczenie wypadkowe;
 • Składka na tzw. fundusz pracy;
 • Składka na tzw. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Odmiennie kształtuje się sytuacja przedsiębiorcy, który decyduje się na zawarcie umowy cywilno - prawnej i zlecenie do wykonania prac osobie trzeciej nie nawiązując z nią stosunku pracy.

W poniższej tabeli porównujemy koszt zatrudnienia pracownika przy nawiązaniu z nim stosunku pracy, zawarciu umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę objęta jest wszystkimi rodzajami ubezpieczeń. Dodatkowo pracodawca odprowadza składkę na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

W tym miejscu wskazujemy, że osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym oraz rentowym, dodatkowo może zostać objęta także ubezpieczeniem zdrowotnym.

Należy także wskazać, że zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia podlegają osoby, które nie przekroczyły 26 roku życia (szerzej na ten temat piszemy tu: https://mikroporady.pl/porady/jak-po-dniu-1-sierpnia-2019-r-prawidlowo-zatrudniac-mlodocianych-i-pracownikow-ktorzy-nie-ukonczyli-jeszcze-26-roku-zycia ).

W przypadku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o dzieło nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto, w naszej tabeli przyjęliśmy założenie, że Twój pracownik nie został objęty żadnym innym ubezpieczeniem społecznym niż wynikającymi z umowy z Tobą.

Problematyczne jest także wyliczenie składki na podatek dochodowy od osób fizycznych- w naszym zestawieniu postaraliśmy się o wskazanie sposobu takiego wyliczenia. Zanim do niego przystąpisz upewnij się czy Twój pracownik objęty jest I czy II progiem podatkowym.

Dla lepszego porównania przyjeliśmy, że każda z osób niezależnie od rodzaju zawartej umowy zgodziła się na wynagrodzenie w wysokości 3 800, zł netto. Kwota ta stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

Wskazujemy także, że minimalna stawka godzinowa w 2021 roku zgodnie z powyżej wskazanym Rozporządzeniem wynosi 18,30 zł.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny