Porady eksperta

Jak sprecyzować przedmiot umowy o pozyskiwanie nowych klientów dla swojego kontrahenta

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Wybór odpowiedniej umowy zależy od tego, jakie konkretnie usługi chce świadczyć przedsiębiorca dla swoich klientów. Oczywiście, na podstawie zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może sam wprowadzić postanowienia, które niekoniecznie znalazłyby się w typowej, podstawowej umowie nazwanej (na przykład w umowie o dzieło, umowie zlecenia, umowie pośrednictwa opartej na art. 750 Kodeksu cywilnego, umowie agencyjnej). Toteż, jeśli charakter stosunku prawnego, jaki ma łączyć przedsiębiorcę z jego kontrahentem, uzasadnia wprowadzenie postanowień odmiennych lub dodatkowych, a tym samym charakterystycznych dla innego rodzaju umowy, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Najważniejsze, aby treść lub cel stosunku prawnego nie sprzeciwiały się jego właściwości, ustawie i zasadom współżycia społecznego. Można także w umowie odsyłać, w sprawach w niej nie uregulowanych, do stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia w oparciu o art. 750 Kodeksu (np. w umowie o usługi tzw. akwizycji) lub wprost do zlecenia, jeżeli pośrednik miałby prawo przyjmować zamówienia do realizacji, zawierać umowę z klientem w imieniu kontrahenta.

W zależności od tego, jakie usługi ma wykonywać przedsiębiorca dla kontrahenta, należy w umowie zaznaczyć szczegółowo ich rodzaj i zakres. Jeśli przedsiębiorca ma zajmować się pozyskiwaniem nowych klientów dla swojego kontrahenta poprzez administrowanie/prowadzenie dla niego strony internetowej z formułowaniem i publikowaniem ofert, cenników, nadzorowaniem procesu kontaktowania się klientem z kontrahentem poprzez przekierowywanie ofert, zamówień lub rozmów telefonicznych bezpośrednio do niego itd., to należy czynności te ująć w warunkach umowy. Przykładowo, mogłaby to być umowa o świadczenie prostych usług marketingowych z odpowiednimi zmianami lub umowa agencyjna, również z właściwymi modyfikacjami (ogólny wzór tych umów został już przez nas stworzony i znajduje się na stronie Mikroporady.pl).

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli przedsiębiorca nie tylko wykonuje usługę przygotowania i prowadzenia strony internetowej oraz wprowadzania ofert, cenników, reklam, lecz także stale, za wynagrodzeniem, zajmuje się pośredniczeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz kontrahenta (lub w jego imieniu) to opis taki charakteryzuje głównie umowa agencyjna lub prostsza, oparta na umowie zlecenia. Jednak można do takiej umowy wprowadzić postanowienia charakteryzujące również umowę o świadczenie usług marketingowych. Wtedy to należy obok postanowień właściwych jedynie dla umowy agencyjnej lub jeśli przedsiębiorca pragnie odmiennie ukształtować dany stosunek prawny, np. wykreślić postanowienia umowy agencyjnej o zawieraniu umów w imieniu lub na rzecz kontrahenta, a uzupełnić lub zastąpić  postanowieniami o tym, że przedsiębiorca przekierowuje zainteresowanych bezpośrednio do kontrahenta, jednak nie negocjuje konkretnych warunków umowy, która między nimi ma być zawarta; można też zmodyfikować obowiązki „agenta” i sposób jego działania, jak i inne postanowienia, tak, aby odpowiadały intencjom stron. Należy też pamiętać, że w typowej umowie agencyjnej, jeśli brak jest określonego wynagrodzenia za działania agenta, należy się mu prowizja (na podstawie przepisów Kodeksy cywilnego dot. umowy agencyjnej) – jeśli więc przedsiębiorca chce inaczej ukształtować sposób wynagrodzenia, musi zastosować odpowiedni zapis w umowie. Tak więc, jeśli kontrahent ma płacić przedsiębiorcy określony procent od każdej zawartej umowy (jej kwoty), a oprócz tego za każde pozyskane zamówienie lub ofertę bądź odebrany telefon, który został przekierowany od przedsiębiorcy do kontrahenta, to należy szczegółowo opisać czynności i stawkę w paragrafie umowy, który stanowi o wynagrodzeniu „agenta” lub pośrednika bądź akwizytora.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych umów wraz z uwagami i komentarzami znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Stan prawny na: 21 lutego 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst