Porady eksperta

Jak sprecyzować przedmiot umowy o pozyskiwanie nowych klientów dla swojego kontrahenta

Wybór odpowiedniej umowy zależy od tego, jakie konkretnie usługi chce świadczyć przedsiębiorca dla swoich klientów. Oczywiście, na podstawie zasady swobody umów wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może sam wprowadzić postanowienia, które niekoniecznie znalazłyby się w typowej, podstawowej umowie nazwanej (na przykład w umowie o dzieło, umowie zlecenia, umowie pośrednictwa opartej na art. 750 Kodeksu cywilnego, umowie agencyjnej). Toteż, jeśli charakter stosunku prawnego, jaki ma łączyć przedsiębiorcę z jego kontrahentem, uzasadnia wprowadzenie postanowień odmiennych lub dodatkowych, a tym samym charakterystycznych dla innego rodzaju umowy, nic nie stoi temu na przeszkodzie. Najważniejsze, aby treść lub cel stosunku prawnego nie sprzeciwiały się jego właściwości, ustawie i zasadom współżycia społecznego. Można także w umowie odsyłać, w sprawach w niej nie uregulowanych, do stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy zlecenia w oparciu o art. 750 Kodeksu (np. w umowie o usługi tzw. akwizycji) lub wprost do zlecenia, jeżeli pośrednik miałby prawo przyjmować zamówienia do realizacji, zawierać umowę z klientem w imieniu kontrahenta.

W zależności od tego, jakie usługi ma wykonywać przedsiębiorca dla kontrahenta, należy w umowie zaznaczyć szczegółowo ich rodzaj i zakres. Jeśli przedsiębiorca ma zajmować się pozyskiwaniem nowych klientów dla swojego kontrahenta poprzez administrowanie/prowadzenie dla niego strony internetowej z formułowaniem i publikowaniem ofert, cenników, nadzorowaniem procesu kontaktowania się klientem z kontrahentem poprzez przekierowywanie ofert, zamówień lub rozmów telefonicznych bezpośrednio do niego itd., to należy czynności te ująć w warunkach umowy. Przykładowo, mogłaby to być umowa o świadczenie prostych usług marketingowych z odpowiednimi zmianami lub umowa agencyjna, również z właściwymi modyfikacjami (ogólny wzór tych umów został już przez nas stworzony i znajduje się na stronie Mikroporady.pl).

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli przedsiębiorca nie tylko wykonuje usługę przygotowania i prowadzenia strony internetowej oraz wprowadzania ofert, cenników, reklam, lecz także stale, za wynagrodzeniem, zajmuje się pośredniczeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz kontrahenta (lub w jego imieniu) to opis taki charakteryzuje głównie umowa agencyjna lub prostsza, oparta na umowie zlecenia. Jednak można do takiej umowy wprowadzić postanowienia charakteryzujące również umowę o świadczenie usług marketingowych. Wtedy to należy obok postanowień właściwych jedynie dla umowy agencyjnej lub jeśli przedsiębiorca pragnie odmiennie ukształtować dany stosunek prawny, np. wykreślić postanowienia umowy agencyjnej o zawieraniu umów w imieniu lub na rzecz kontrahenta, a uzupełnić lub zastąpić  postanowieniami o tym, że przedsiębiorca przekierowuje zainteresowanych bezpośrednio do kontrahenta, jednak nie negocjuje konkretnych warunków umowy, która między nimi ma być zawarta; można też zmodyfikować obowiązki „agenta” i sposób jego działania, jak i inne postanowienia, tak, aby odpowiadały intencjom stron. Należy też pamiętać, że w typowej umowie agencyjnej, jeśli brak jest określonego wynagrodzenia za działania agenta, należy się mu prowizja (na podstawie przepisów Kodeksy cywilnego dot. umowy agencyjnej) – jeśli więc przedsiębiorca chce inaczej ukształtować sposób wynagrodzenia, musi zastosować odpowiedni zapis w umowie. Tak więc, jeśli kontrahent ma płacić przedsiębiorcy określony procent od każdej zawartej umowy (jej kwoty), a oprócz tego za każde pozyskane zamówienie lub ofertę bądź odebrany telefon, który został przekierowany od przedsiębiorcy do kontrahenta, to należy szczegółowo opisać czynności i stawkę w paragrafie umowy, który stanowi o wynagrodzeniu „agenta” lub pośrednika bądź akwizytora.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych umów wraz z uwagami i komentarzami znajdują się pod podanymi poniżej linkami:

Stan prawny na: 21 lutego 2019 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst