Porady eksperta

Jak rozliczać przychody z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 28 czerwca 2017

Przedstawiony problem: Jak rozliczać przychody z tytułu umieszczania reklam na stronie internetowej?

Odpowiedź na problem prawny:

Przychody z tego tytułu, a więc udostępniania strony internetowej dla zamieszczania reklam, zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r., należy zakwalifikować do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. m.in. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, pod warunkiem że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. Do tego źródła przychodów zaliczane są przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy. Trzeba tu także przytoczyć, że dotyczy to wszystkich form udostępniania przestrzeni w ,,sieci’’ dla celów reklamowych, a więc także reklam w przestrzeni wirtualnej.

Zdaniem sądów administracyjnych umowa na podstawie, której jeden podmiot udostępnia innemu podmiotowi miejsce na stronie internetowej w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym, jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do umowy najmu lub dzierżawy. Co prawda przedmiotem takiej umowy nie jest ani najem rzeczy, ani dzierżawa rzeczy lub prawa, jednakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, przestrzeni ekranu, który stanowi element powierzchni strony internetowej.

Dochody uzyskiwane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych, polega na opodatkowaniu dochodów z działalności na podstawie skali podatkowej, która wynosi 18% i 32%. Skalę 18% stosujemy, gdy podstawa opodatkowania jest niższa niż 85 528 zł, a 32% gdy jest wyższa od 85 528 zł. Przy wyborze tej formy opodatkowania zeznanie podatkowe (PIT – 37) należy złożyć do 30 kwietnia. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z najmu i dzierżawy są opodatkowane stawką 17%. Zeznanie podatkowe (PIT – 28), należy złożyć do 31 stycznia.

Należy pamiętać o tym, że nie złożenie oświadczenia do Urzędu Skarbowego o wyborze formy opodatkowania, oznacza opodatkowanie łącznie z innymi dochodami na zasadach ogólny – według skali podatkowej.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032), jako: ustawa PIT
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)
  • Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. (nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst