Porady eksperta

Działalność nierejestrowana a usługi

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności nierejestrowanej. Wskazała, że jest z zawodu logopedą i chciałaby udzielać konsultacji logopedycznych i prowadzić terapię logopedyczną / si. Zastanawia się, czy może świadczyć tego typu usługi w ramach działalności nierejestrowanej. Czy lepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż towarów, np. sprzedaż jako „pomoc logopedyczna", lub „pakiet logopedyczny".

 

Definicja działalności nierejestrowanej

Definicja działalności nierejestrowej została zawarta w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którą nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana to sposób na sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Dzięki niej możemy sprzedawać swoje produkty i usługi bez zakładania firmy.

 

Różnice między działalnością nierejestrowaną a działalnością gospodarczą

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia nierejestrowanej są zbliżone do prowadzenia działalności wpisanej do CEIDG. To czym różni te dwie formy to przede wszystkim limit osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

 

Katalog zawodów wyłączonych z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej

W obowiązujących przepisach występuje ograniczenie katalogu aktywności realizowanych w ramach działalności nieewidencjonowanej. Wynika ono z art. 44 ust. 2 Prawa przedsiębiorców zgodnie z którym, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, do działalności tej przepisu art. 5 ust. 1 nie stosuje się. Tym samym za działalność nieewidencjonowaną nie będzie mogła być uznana działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wszelka ekonomiczna aktywność, która zgodnie z przepisami prawa wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, niezależnie od chociażby wysokości przychodu uzyskiwanego przez osobę fizyczną w związku z jej prowadzeniem, będzie uznawana za działalność gospodarczą.

 

Usługi a działalność nierejestrowana

W stanie faktycznym przedstawionym przez Użytkownika wydaje się, że działalność stanowiąca usługi logopedyczne może być prowadzona w ramach działalności nierejestrowanej bowiem nie znajduje się na liście zawodów wymagających uzyskania zezwolenia, pozwolenia czy koncesji na jej wykonywanie. W razie pojawienia się wątpliwości w tym zakresie, po stronie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy leży zobowiązanie udostępnienia listy rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych. W Prawie przedsiębiorców nie został w żaden sposób określony sposób udostępnienia przywołanych informacji.  Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o CEIDG minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy przy użyciu systemu teleinformatycznego oraz w inny sposób umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą.

Obecnie funkcję Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy spełnia serwis internetowy „biznes.gov.pl” prowadzony w ramach działalności Ministerstwa Rozwoju. Na przedmiotowej stronie można zweryfikować, czy interesująca nas działalność wymaga uzyskania pozwolenia, czego konsekwencją byłoby brak możliwości prowadzenia jej w ramach działalności nierejestrowanej.

Działalność́ nierejestrowana co do zasady ma być ułatwieniem dla poczatkujących przedsiębiorców: umożliwieniem zarabiania bez zakładania firmy i ponoszenia kosztów z tym związanych. Niestety nie wszystkie przepisy zostały precyzyjnie uregulowane w zakresie działalności nierejestrowanej. Między innymi nie uregulowano kwestii składek ZUS. Nie istnieje przepis zobowiązujący osoby prowadzące działalność nierejestrowaną i świadczące usługi podlegające pod umowy zlecenie do oskładkowania ich, jednak ZUS wydaje interpretacje indywidualne zobowiązujące przedsiębiorców do oskładkowania takich transakcji.

Oznacza to, że aktualnie, jeśli Użytkowniczka świadczy usługi podlegające swoim charakterem pod umowę zlecenie, kontrahent powinien zgłosić Użytkowniczkę do ZUS i od takiej transakcji (umowy) powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie.  Natomiast w sytuacji, gdy świadczymy usługi podlegające pod umowę o dzieło, nie podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż towarów, np. pakietu logopedycznego. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć zgłoszenia do ZUS przez Klienta.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w naszym bratnim serwisie w przedmiocie działalności nierejestrowanej.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 6 marca 2024 r.

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

 

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT