Porady eksperta

Działalność nierejestrowana a sprzedaż suplementów

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie mógłby zacząć sprzedawać pewien suplement diety, na małą skalę, który dopiero pojawił się na rynku. Jest on zarejestrowany w GIS. Czy mógłby prowadzić tego typu działalność na działalności nierejestrowanej?

 

Definicja działalności nierejestrowanej

Definicja działalności nierejestrowej została zawarta w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którą nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana to sposób na sprawdzenie swojego pomysłu na biznes. Dzięki niej możemy sprzedawać swoje produkty i usługi bez zakładania firmy.

 

Różnice między działalnością nierejestrowaną a działalnością gospodarczą

Należy podkreślić, że zasady prowadzenia nierejestrowanej są zbliżone do prowadzenia działalności wpisanej do CEIDG. To czym różni te dwie formy to przede wszystkim limit osiąganych przychodów. Działalność nierejestrowa jest, co do zasady, działalnością gospodarczą na gruncie prawa cywilnego, a osoby, które prowadzą taką działalność, mają obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Katalog zawodów wyłączonych z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej

Wskazany przepis nie stanowi tego jednoznacznie, niemniej występuje ograniczenie katalogu aktywności realizowanych w ramach działalności nieewidencjonowanej. Wynika ono z art. 44 ust. 2 Prawa przedsiębiorców zgodnie z którym, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, do działalności tej przepisu art. 5 ust. 1 nie stosuje się. Tym samym za działalność nieewidencjonowaną nie będzie mogła być uznana działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wszelka ekonomiczna aktywność, która zgodnie z przepisami prawa wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, niezależnie od chociażby wysokości przychodu uzyskiwanego przez osobę fizyczną w związku z jej prowadzeniem, będzie uznawana za działalność gospodarczą.

 

Definicja suplementu diety

Przed rozpoczęciem działalności należy zapoznać się z przepisami z zakresu sprzedaży suplementów. Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej „Ustawa”) suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. Suplementy diety zaliczane są więc do środków spożywczych, zatem zakres działalności gospodarczej jaką Użytkownik ma zamiar prowadzić podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Obowiązki podmiotu sprzedającego suplement diety 

Zgodnie z art. 63 ustawy podmiot sprzedający suplementy diety i witaminy obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek należy złożyć do właściwego terenowo ze względu na siedzibę zakładu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku wymierzana jest kara pieniężna w wysokości od 1000 do 5000 zł  (art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy). Wniosek można złożyć w formie online na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego – https://powiadomienia.gis.gov.pl/esp.

 

Oznakowanie suplement diety

Jednocześnie należy podkreślić, że oznakowanie suplementu diety musi spełniać wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., nr 136 poz. 914 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (sprostowanie Dz. Urz. UE L 12 z 18.01.07) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. UE L 136 s.1, z późn. zm.).

Ponadto zgodnie z art.29 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym wprowadzający po raz pierwszy do obrotu m.in. suplementy diety, jest obowiązany powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu określonego środka spożywczego wskazując jego nazwę i producenta, przedstawiając jednocześnie wzór jego oznakowania w języku polskim. Główny Inspektor Sanitarny prowadząc postępowanie wyjaśniające może zobowiązać podmiot do przedłożenia stosownych dokumentów, np. opinii jednostki naukowej lub opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o tym, że dany produkt nie spełnia wymagań produktu leczniczego. W ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia znajdują się zasady, które należy wziąć pod uwagę jeśli chodzi magazynowanie, transport i wysyłkę tego typu produktów.

 

Pozostałe obowiązki przy sprzedaży suplementów diety

Jednym z kluczowych elementów na które zwrócić uwagę przy zakładaniu działalności oferującej produkty spożywcze to HACCP. Jest to system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Obowiązuje on zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych). System HACCP muszą mieć wdrożony wszyscy operatorzy żywności bez względu na wielkość i profil prowadzonej działalności. W praktyce system HACCP nie odbiega znacząco od norm GMP/GHP, jednak w tym wypadku ważne jest dokładne opisanie procedury produkcji/przetwarzania żywności i identyfikacja punktów kontrolnych, które jednocześnie wiążą się z potencjalnym zagrożeniem produkowanych/przechowywanych preparatów. Jeśli zdecydujesz się na outsourcing logistyki należy się upewnić, że partner logistyczny, którego wybierzesz, spełnia te wymogi.

W przypadku witamin i suplementów diety, podobnie jak w wypadku innych produktów spożywczych, kluczowy jest monitoring dat przydatności do spożycia. Wszystkie suplementy, które magazynujemy w swoim sklepie, powinny być stale monitorowane właśnie pod kątem dat ważności. Aby ułatwić ten monitoring, sklepy i firmy logistyczne stosują dwie metodologie:

  • FEFO: (First End First Out) czyli w skrócie wysyłkę należy rozpocząć od produktów z najkrótszym czasem przydatności do spożycia.
  • FIFO: (First In First Out) -w pierwszej kolejności wysyłamy produkty, które najwięcej czasu spędziły na magazynie (pierwsze przyjechały, pierwsze wyjechały).

Do efektywnego monitoringu dat przydatności do spożycia przyda się zaawansowany system zarządzający magazynem (WMS – Warehouse Management System).

Potrzebna będzie też zgoda Sanepidu na przechowywanie produktów żywnościowych w oryginalnych opakowaniach i sprzedawanie ich klientom.

Na koniec, należy zadbać o odpowiednią temperaturę. Trzeba zapoznać się z etykietami sprzedawanych produktów. Każdy z nich ma określone wymagania dotyczące warunków przechowywania, także w zakresie temperatury. Rolą sprzedawcy jest zapewnienie warunków wskazanych przez producenta. Magazyny muszą być przystosowane do przechowywania produktów spożywczych. Wszystkie  pomieszczenia powinny być odpowiednio ogrzewane/chłodzone lub wentylowane.  Reasumując należy stwierdzić, że prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży suplementów w ramach działalności nierejestrowanej co do zasady jest możliwe, jednakże wymaga zgłoszenia swojej działalności do Inspekcji Sanitarnej. Wynika to z faktu, że sanepid nadzoruje tego typu działalność. Podkreślamy jednocześnie, że w sytuacji, gdy dany suplement wymaga uzyskania jakiegoś pozwolenia/zezwolenia na sprzedaż – wówczas działalność nierejestrowana nie może być prowadzona.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat założenia działalności nierejestrowanej oraz zasad jej prowadzenia, koniecznie zaglądnij do naszego serwisu w którym został udostępniony obszerny materiał na ten temat: link

 

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

 

Stan prawny: 18 kwietnia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

 

Zawieszenie a zamknięcie działalności

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, że firma nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a przede wszystkim oczekiwanych zysków. Wówczas przedsiębiorca często zmuszony jest zamknąć swoją działalność. Nie jest to jednak jedyne wyjście - w niektórych przypadkach można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, aby po pewnym czasie powrócić do jej prowadzenia.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT